โรงพยาบาลชัยภูมิ

แรงบันดาลใจใน รพช.

11 ตุลาคม 2560

สร้างอัตลักษณ์ CPIRD DNA

เพื่อให้นักศึกษาแพทย์เห็นความสำคัญของผู้ป่วย และ การสร้างแรงจูงใจในตัวเองเพื่อที่จะทำ ประโยชน์แก่สังคม ตามหลัก CPIRD DNA

เข้ารับฟังการบรรยาย จากแพทย์ CPIRD ดีเด่น ปี 2560 พญ.ทักษิณา ครบตระกูลชัย

การต่อยอดกิจกรรมออกชุมชน


-

-

-

ให้นักศึกษาแพทย์มีความผูกพันกับชุมชน

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
*** ยังไม่มีไฟล์ภาพ/วีดีโอ สำหรับกิจกรรมนี้ ***