โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง : จากนักศึกษาแพทย์สู่แพทย์ชนบทคุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๘"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลหาดใหญ่

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง : จากนักศึกษาแพทย์สู่แพทย์ชนบทคุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๘

ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ เมษายน ๒๕๕๙

ตามที่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประสาน ความร่วมมือในการร่วมจัดทำหลักสูตร และจัดกระบวนการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อให้ได้แพทย์ที่ดีมีคุณภาพตอบสนองความต้องการของชนบทที่ขาดแคลนแพทย์ ภายใต้ชื่อ “โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท” โดยปัจจุบันศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับผิดชอบ 3 จังหวัด คือ สงขลา พัทลุง และสตูล เพื่อให้โอกาสแก่นักเรียนในท้องถิ่นที่มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นแพทย์ชนบทได้เข้ามาศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ใช้กระบวนการคัดเลือกนักเรียน (Student selection) แบบใหม่ โดยใช้คะแนนสอบเข้าร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ (MMI) แต่ในการเรียนแพทย์ซึ่งเป็นวิชาที่ค่อนข้างยากเมื่อเทียบกับการเรียนวิชาชีพอื่น นอกจากผู้เรียนต้องมีวุฒิภาวะพอสมควรและต้องมีความรับผิดชอบต่อการเรียนของตัวเองแล้ว ยังคงต้องใช้ทักษะในการเรียน (Learning skill) ค่อนข้างมาก ซึ่งนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2558 จำนวนไม่น้อย มีปัญหาในการเรียนค่อนข้างมาก ทำให้มีผลกระทบต่อผลการเรียนในหลายรายวิชา

1. เพื่อให้นักศึกษาแพทย์มีความรู้และมีทักษะในการเรียน (Learning skill) เช่น การมีสมาธิ การฟังอย่างตั้งใจ (Deep listening) เป็นต้น มากขึ้น 2. เพื่อให้นักศึกษาแพทย์นำทักษะดังกล่าวมาปรับปรุงการเรียนชั้นคลินิกในปีต่อไป

- สำรวจจำนวนผู้เข้ารับการอบรม - ติดต่อวิทยากร และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ สำหรับการอบรม - จัดทำโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติตั้งงบประมาณ - บริหารจัดการ/ดำเนินการโครงการตามกำหนดการ รูปแบบกิจกรรม มีการเชิญวิทยากร 5 ท่าน แบ่งนักศึกษาเป็น 5 กลุ่ม โดยจะมีวิทยากรในแต่ละกลุ่ม ให้นักศึกษาร่วมกันทำกิจกรรมกลุ่มต่างๆ เช่น Check in ข้อตกลง, แนะนำปัญญา 3 ฐาน, สัญญาณแห่งสติ, ทาแป้งแต่งใจ/คนต้นแบบ, ผ่อนพัก ตระหนักรู้, กิจกรรม “ใจอัศจรรย์”, บรรยาย กลไกสมองกับการตอบโต้/ตอบสนอง, กิจกรรม “รู้ทิศ รู้ตน เข้าใจคนอื่น”, ภาวนากับบทเพลง, กิจกรรม “แม่น้ำพิษ”, กิจกรรม World Cafe (จิตตปัญญาศึกษาประยุกต์) เป็นต้น

แบบประเมินการเข้าร่วมโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. นักศึกษาแพทย์มีความรู้และมีทักษะในการเรียน (Learning skill) เช่น การมีสมาธิ การฟังอย่างตั้งใจ (Deep listening) เป็นต้น มากขึ้น 2. นักศึกษาแพทย์นำทักษะดังกล่าวมาปรับปรุงการเรียนชั้นคลินิกในปีต่อไป


กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น

กิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับนักศึกษาที่มีการเปลี่ยนผ่านจากชั้นปรีคลินิกมาสู่ชั้นคลินิก ทำให้สามารถรับรู้แล้วเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้

กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สิตปัญญา ทำให้มีความตะหนักรู้มากขึ้น

กิจกรรมส่งผลต่อการเรียนรู้ วุฒิภาวะทำให้การทำงานมีความรับผิดชอบมากขึ้น

กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาแพทย์มีความรู้และมีทักษะในการเรียน เพื่อให้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของแพทย์ตามรอยพระราชบิดา

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
*** ยังไม่มีไฟล์ภาพ/วีดีโอ สำหรับกิจกรรมนี้ ***