โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ก่อนเปิดภาคเรียน"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ก่อนเปิดภาคเรียน

14 -15 พค 59

ศศค. เป็นสถาบันผลิตแพทย์ ให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกต่อสังคมและส่วนรวม เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและปลูกจิตสำนึกให้นิสิตเกิดความรับผิดชอบต่อสังคม 3. เพื่อพัฒนาจิตและส่งเสริมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ 1. ช่วงเช้า จะมีการรับฟังคำบรรยายพระธรรมเทศนา ฝึกปฏิบัติธรรม มีกิจกรรมถามตอบคำถามธรรมะจากพระอาจารย์ 2. ช่วงบ่าย มีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการศึกษาเส้นทางธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างความเข้าใจในการใช้ชีวิตกับธรรมชาตินอกจจาการใช้ชีวิตที

ปลูกจิตสำนึกในการใช้หลักธรรมะ มาประกอบในการทำงานและใช้ชีวิต


-

-

-

การฟังธรรมเทศนา ฝึกปฏิบัติธรรม เป็นการขัดเกลาจิตใจและปลูกจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

ฟังคำบรรยายพระธรรมเทศนา ฝึกปฏิบัติธรรม มีกิจกรรมถามตอบคำถามธรรมะจากพระอาจารย์
2

ฟังคำบรรยายพระธรรมเทศนา ฝึกปฏิบัติธรรม มีกิจกรรมถามตอบคำถามธรรมะจากพระอาจารย์
3

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการศึกษาเส้นทางธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างความเข้าใจในการใช้ชีวิตกับธรรมชาติ
4

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการศึกษาเส้นทางธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างความเข้าใจในการใช้ชีวิตกับธรรมชาติ