โรงพยาบาลศรีสะเกษ

เข้าค่าย

27 - 28 เมษายน 2560

โครงการปฐมนิเทศ : Introduction to Clinic ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2559

เพื่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับนักศึกษาแพทย์ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ

กิจกรรมกระโดดหอสูงวัดใจ กิจกรรมสันทนาการฝึกความแข่งแกร่งของร่างกาย

ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละปีการศึกษา เนื่องจาก นศพ. กลุ่มเดิมจากปี 4 ขึ้น ปี 5 ต้องได้ไปซ้ำเดิม


-

มีความมุ่งมั่นในการที่จะทำสิ่งใดๆ ก็ตามที่เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองในการรักษาเวลา รักษาเพื่อนร่วมกิจกรรม (แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม)

การฝึกในค่ายทหารได้วินัย และความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
2

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
3

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)