โครงการ "โครงการสัมมนา เรื่องผ่อนพัก ตระหนักรู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๙"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลสงขลา

โครงการสัมมนา เรื่องผ่อนพัก ตระหนักรู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑๙-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

การน

1. เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ สามารถตระหนักรู้ในตนช่วยให้เข้าใจตน เข้าใจผู้อื่น

สถานที่่ดำาเนินโครงการ ภูต้นน้ำารีสอร์ท จังหวัดสตูล โดยจัด อบรม โดยวิทยากร ในหัวข้อ ๑.๑ จัดกิจกรรม Check in

นักศึกษาแพทย์ชั้นป


-

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาแพทย์ปี 6 ได้แสดงออกในกิจกรรมต่างๆ และสอดแทรกแนวคิด การตระหนักรู้ในตนเอง นำไปสู่การเป็นแพทย์ที่ดี

-

-

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
*** ยังไม่มีไฟล์ภาพ/วีดีโอ สำหรับกิจกรรมนี้ ***