โรงพยาบาลนครพิงค์

ปฏิบัติธรรมนำปัญญา

1-7 เมษายน 2559

ในการเรียนวิชาชีพแพทย์ เป็นการเรียนที่หนัก และอาจส่งผลให้เกิดความเครียดได้สูง การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และ การปฏิบัติธรรม เป็นการพัฒนาสติ และ สามารถช่วยให้นิสิตแพทย์มีความจำที่ดีขึ้น มีความสุขในการเรียน อีกทั้งเป็นการพัฒนาจิตใจ ให้เป็นส่งผลให้การเรียน

1. เพื่อให้นิสิตแพทย์เรียนรู้ในการเจริญสติ สมาธิ ปัญญา 2. เพื่อให้นิสิตแพทย์สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ปรับใช้ในการเรียนแพทย์ 3. เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้รับความรู้ทางหลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนาพุทธได้ดียิ่งขึ้น 4. เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้ผ่อนคลายจากการเรียนโดยใช้พร

เป็นกิจกรรมนำนิสิตแพทย์ร่วมปฎิติธรรม เจริญสติ สมาธิ เรียนรู้การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และให้นิสิตแพทย์ได้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถดูแลผู้ป่วยและสังคมโดยองค์รวม

นิสิตแพทย์มีกำลังใจที่ดีในการเรียนวิชาชีพแพทย์ และผลการเรียนดีขึ้น ตลอดจนเห็นความสำคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมมากยิ่งขึ้น


-

นิสิตแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเรียนและการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น

-

-

-

การปฏิบัติธรรมเน้นการเจริญสติสมาธิ และปัญญา ลดความเครียดในการเรียนและการปฏิบัติงาน

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
2

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
3

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
4

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
5

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
6

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
7

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
8

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)