โครงการ "โครงการค่ายอาสาสู่ชุมชนสร้างเสริมทักษะชีวิตนิสิตแพทย์"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลนครพิงค์

โครงการค่ายอาสาสู่ชุมชนสร้างเสริมทักษะชีวิตนิสิตแพทย์

7-9 พฤษภาคม 2559

ในการเรียนวิชาชีพแพทย์นั้นนอกจากจะมีความรู้ตามตำราแพทย์แล้ว นิสิตแพทย์ยังต้องมีปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและความดีงามที่เหมาะสมให้กับนิสิตแพทย์ด้วย เพราะเมื่อสำเร็จการศึกษาไปเป็นแพทย์ในอนาคตก็จะเป็นบุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ นอกจากนี้นิสิตแพทย์จะต้อ

1. เพื่อศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนและและมีทักษะในการทำงานร่วมกับชุมชน 2. เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้นิสิตแพทย์ต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในชนบท เกิดแรงบันดาลใจในการ เป็นแพทย์ที่ดีพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อสังคมหลังจากสำเร็จการศึกษาในอนาคต 3. พัฒนาศักยภาพในก

ศูนย์แพทยศาสตร์ฯจึงได้จัดโครงการค่ายอาสาสู่ชุมชนสร้างเสริมทักษะชีวิตนิสิตแพทย์ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิตแพทย์ ได้เรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และเข้าใจวิถีสุขภาพชุมชน การทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน โดยให้นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ ๔- ๖ เข้าไปทำการศึกษาชุมชน

ขอบเขตพื้นที่ของชุมชน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน การสัญจรลำบาก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้ลำบากเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านรายได้และการเดินทางนอกจากนี้ยังมีแผนงานที่จะลงพื้นที่ชุมชนเพื่อนำความรู้จากการเรียนในคณะแ


นิสิตแพทย์ได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนและและมีทักษะในการทำงานร่วมกับชุมชน และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชุมชนได้อย่างถูกต้องตามหลักการ

-

-

-

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
2

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
3

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
4

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
5

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
6

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
7

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
8

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
9

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
10

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)