โครงการ "ประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริม สุขภาพร่วมกับนักศึกษาแพทย์ในชุมชน"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริม สุขภาพร่วมกับนักศึกษาแพทย์ในชุมชน

ตั้งแต่ มกราคม 2547

เนื่องจากการเรียนการสอนแพทย์ในปัจจุบัน เน้นการเรียนการสอนในโรงพยาบาลทำให้นักศึกษาแพทย์ไม่ได้มีโอกาสออกชุมชน หรือสัมผัสชีวิตในชุมชนมากที่ควร และมองการดูแลผู้ป่วยได้ไม่เป็นองค์รวม โดยดูแลรักษาแต่ disease ขาดบริบทของการดูแลด้าน illness psychosocial และด้านสั

ต้องการจัดกิจกรรมออกค่ายเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ออกชุมชน ได้ฝึกชักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วยในชุมชนต่างไนชุมชน ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเจอโรคที่พบบ่อยในชุมชน และได้ฝีกการเป็นผู้นำในชุมชนโดยมีความคิดสร้างสรรค์ เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะไปพัฒนาชุมชนนั้นๆ และมีความต

1. ให้นักศึกษาได้เลือกชุมชน หรือสถานีอนามัยที่จะไปจัดค่าย โดยนักศึกษาแพทย์จะต้องลงไปติดต่อประสานงานกับชุมชน เพื่อคัดเลือกสถานที่ และมองตัวโรคที่พบบ่อยในชุมชน เพื่อเตรียมข้อมูลในการให้ health education 2. มีการประชุมเพื่อประเมินข้อมูลกับอาจารย์ ตัวแทนชุมชน

วัดความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์ เกี่ยวกับความประทับใจ หรือประเด็นที่นักศึกษาได้เรียนรู้และสิ่งที่นักศึกษาจะนำไปพัฒนาตนเอง และประเมินผลต่อชุมชนคือการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นแพทย์ที่ดี แพทย์ของประชาชนต่อชุมชน หรือต่อแพทย์ท่านอื่นๆ


นักศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยในชุมชน โดยไปพัฒนาชุมชนให้ความรู้ผู้ป่วยในชุมชนทำให้ประชาชนในชุมชนสามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสมและการจัดค่ายทำให้นักศึกษาแพทย์เกิดการเปลี่ยนแปลงรักชุมชนและอยากจะอยู่ในชุมชนมากขึ้น

นักศึกษาแพทย์ มีความมุ่งมั่น ที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวโรคต่างๆที่เจอในชุมชน เพื่อที่จะได้นำมาดูแลผู้ป่วยในชุมชน หรือนำความรู้นั้นมาพัฒนาแก้ไขปัญหาในชุมชน และทำให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ตนเองต่อเนื่อง เพื่อที่จะเป็นแพทย์ที่ดี

นักศึกษาเป็นต้นแบบของการเป็นแพทย์ที่ดี เพื่อดูแลผู้ป่วยให้ได้ถูกต้องและเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด โดยนักศึกษาที่เป็นต้นแบบจะเป็นต้นแบบของชุมชนทของแพทย๋ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแพทย์ หรือบุคลากรแพทย์ในชุมชน

นักศึกษาที่ผ่านการจัดค่ายจะมีความรู้สึกอยากจะพัฒนาชุมชนที่ตนเองอยู่และมองว่าตนเองสามารถช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนของตนเองได้ และได้ฝึกการเป็นผู้นำในชุมชน และค่ายนี่ทำให้เกิดการพัฒนาของชุมชนหลายๆชุมชน จนถึงระดับประเทศ เพราะจะทำให้คนเล็งเห็นความสำค

นักศึกษามีความภาคภูมิใจที่ตนเองได้ช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน เป็นหมอของชุมชน ได้เสียสละเวลามาตรวจผู้ป่วยนอกสถานที่และได้ดูแลรักษาผู้ป่วยชาวบ้านที่อาจจะไม่มีโอกาสได้ไปโรงพยาบาล และโครงการนี้ทำให้เกิดแรงบีนดาลใจ สำหรับแพทย์ผู่อื่นที่ต้องการจะเป็นแพทย์ของแผ่นดิ

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)