โครงการ "สร้างสื่อวิดีโออนิเมชั่นให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคลมชักเด็กและชุมชน"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สร้างสื่อวิดีโออนิเมชั่นให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคลมชักเด็กและชุมชน

1 กุมภาพันธ์ 2559- 30 กันยายน 2559

โรคลมชักเป็นโรคทางระบบประสาทเรื้อรังที่พบมากที่สุด โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และเกิดภาวะทุพลลภาพสูง ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มีจำนวนผู้ป่วยโรคลมชักเด็กจำนวนมากถึง 2,000-3,000 ราย และผู้ป่วยและผู้ดูแลยังขาดความรู้เรื่องโรคลมชัก ทำให้ผ

สร้างสื่อวิดีโออนิเมชั่นให้ความรู้เรื่องโรคลมชักแก่ผู้ป่วยและชุมชน เพื่อให้ผู้ปวยเข้าใจโรคลมชักมากขึ้น และทำให้ชุมชนมีความเข้าใจ มีความรู้เกี่ยวกับโรคลมชักมากขึ้น

1. กลุ่มของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 และ 6 จำนวน 7 คน ที่เล็งเห็นปัญหาของการดูแลผู้ป่วยโรคลมชักเด็ก จึงต้องการสร้างสื่อวิดีโออนิเมชั่นในการสอนผู้ป่วยและชุมชน 2. เริ่มสร้างสื่อวิดีโออนิเมชั่น โดยเริ่มจากนักศึกษาแพทย์ได้มีการศึกษาด้วยตนเองจาก paper, evidence

วัดความรู้ของผู้ป่วยโรคลมชัก พบว่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้ดูวิดีโออนิเมชั่น กับกลุ่มที่ไม่ได้ดูวิดีโออนิเมชั่น พบว่าในกลุ่มที่ได้ดูวิดีโออนิเมชั่น มีคะแนนความรู้ที่สูงขึ้นแตกต่างอย่างชัดเจน (P-value 0.00) และมี drug compliance ดีขึ้นอย่างชัดเจน


คือการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน โดยเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาแพทย์ที่ ต้องการสร้างสื่อสอนผู้ป่วยที่ง่ายต่อการเข้าใจ และสนุกไม่น่าเบื่อ โดยคาดหวังว่าการดูวิดีโออนิเมชั่นจะทำให้สังคมหรือชุมชนมีความเข้าใจและมีทัศนคติต่อผู้ป่วยโรคลมชักที่ดีขึ้น

นักศึกษาแพทย์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเรียนของตนเองโดยการมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีการ conceptualized knowledge เกี่ยวกับโรคลมชักและนำมาสร้างสื่อเพื่อใช้ในการสอนผู้ป่วยและชุมชน ซึ่งแปลว่านักศึกษาแพทย์นั้นมีความสามารถ เรียนได้ด้วยตนเองและนำไปพัฒนาหรือสร

-

-

นักศึกษาแพทย์มีความภูมิใจในการเป็นแพทย์ชนบท โดยมีการพัฒนาความรู้เพื่อช่วยเหลือชุมชนหรือพัฒนาชุมชน และนักศึกษามีความภูมิใจที่เป็นแพทย์ที่สร้างสื่อวิดีโอ เพื่อสอนผู้ป่วยโรคลมชัก

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
*** ยังไม่มีไฟล์ภาพ/วีดีโอ สำหรับกิจกรรมนี้ ***