โครงการ "ตามรอยเท้าพระราชบิดา “ประโยชน์ของชาวประชาคือกิจที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 ”"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลพะเยา

ตามรอยเท้าพระราชบิดา “ประโยชน์ของชาวประชาคือกิจที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 ”

20 สิงหาคม 2559

เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว โดยมีแนวคิดเพื่อให้ระลึกถึงและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน ตามรอยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่วงการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย และพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญไว้สามารถเป็นแบบอย่างในการเจร

1. เพื่อระลึกถึงพระคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระราชบิดา 2. เพื่อให้การส่งเสริมและป้องกันเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่เด็กในพื้นที่ห่างไกล 3. เพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาทของนิสิตแพทย์ต่อชุมชน ในด้านความรู้ คุณธรรมจริยธรรม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุม

กิจกรรมเป็นการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพเบื้องต้นของเด็กในพื้นที่ห่างไกล โดยไปให้ความรู้ ส่งเสริมพัฒนาการ สุขภาพ และการดูแลตนเองให้กับเด็กและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเมินจากการสอบถามและทบทวนการสอนจากเด็กและความพึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยนำผลที่ได้มาปรับปรุงในครั้งต่อไป ทั้งกระบวนการและวิธีการในการถ่ายทอด สื่อสาร


นิสิตแพทย์ได้สัมผัสกับชุมชน ได้เรียนรู้บริบทต่างๆ วิถีการดำเนินชีวิตของในชุมชนทำให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจคนในชุมชนมากขึ้น

นิสิตแพทย์ได้ฝึกทักษะการสื่อสาร การให้คำแนะนำ เรียนรู้และแก้ไขสถานการณ์เมื่อทำกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก และฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม พร้อมทั้งนำสิ่งที่ได้กลับมาพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น

นิสิตแพทย์ได้ฝึกการสื่อสาร การปฏิบัติตนต่อผู้ป่วยโดยไม่รังเกียจหรือถือตัว เต็มใจต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

นิสิตแพทย์ได้ใช้ความรู้ทีไ่ด้เล่าเรียนในการดูแลสุขภาพ และปลูกจิตสำนึกในการกลับไปดูแลชุมชนตนเอง

นิสิตแพทย์ได้ทำประโยชน์เพื่อส่วนร่วม รู้จักการปรับตัวกับคนในชุมชนและกับการทำงานร่วมกับผู้อื่น

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการเล่านิทาน ซึ่งกิจกรรมนี้มีการจำลองสถานการณ์ มีการสร้างตัวละครที่เด็กๆรู้จักร่วมในการแสดง ทำให้เด็กๆได้จินตนาการตามสิ่งที่ถ่ายทอดไป
2

การกระโดดกระต่ายขาเดียวตามเส้นที่กำหนด เป็นการฝึกใช้กล้ามเนื้อของเด็กในการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและพัฒนากล้ามเนื้อ เนื่องจากขณะเล่นเด็กมีการเคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้เกิดการพัฒนาความสามารถด้านการเคลื่อนไหวและการเจริญเติบโตของร่างกายได้อย่างเต็มที่
3

การให้สุขศึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องฟัน
4

การให้สุขศึกษาเกี่ยวกับการล้างมือที่ถูกวิธี เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีและถูกต้องใหเกับเด็กๆ
5

การให้ความรู้ในการดูแลและการส่งเสริมพัฒนาของเด็กแก่ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้ครูผ้ดูแลเด็กได้นำไปใช้อย่างถูกต้องและถูกวิธีแก่เด็กในศูนย์เด็กเล็ก
6

การให้ความรู้ในการดูแลและการส่งเสริมพัฒนาของเด็กแก่ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้ครูผ้ดูแลเด็กได้นำไปใช้อย่างถูกต้องและถูกวิธีแก่เด็กในศูนย์เด็กเล็ก
7

นิสิตแพทย์ช่วยกันดูแลความสะอาดรอบๆศูนย์เด็กเล็ก จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคที่จะเกิดขึ้น