โครงการ "ตามรอยเท้าพระบิดา “ประโยชน์ของชาวประชาคือกิจที่หนึ่ง”"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลพะเยา

ตามรอยเท้าพระบิดา “ประโยชน์ของชาวประชาคือกิจที่หนึ่ง”

7 พฤศจิกายน 2558

เพื่อระลึกถึงและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน ตามรอยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่วงการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย และพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญไว้สามารถเป็นแบบอย่างในการเจริญรอยตามและพัฒนาศักยภาพนิสิตแพทย์ในด้านความรู้ คุณธรรมจริยธรรม

เพื่อระลึกถึงพระคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน 2. เพื่อให้การรักษา ส่งเสริมและป้องกันเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่เจ็บป่วยเรื้อรัง 3. เพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาทของนิสิตแพทย์ต่อชุมชน ในด้านความรู้ คุณธรรมจริยธรรม สร้างคว

กิจกรรมเป็นการร่วมมือกันของสหสาขาวิชาชีพ ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของประชาชนทั่วไป ในหลายๆกลุ่มวัย โดยใช้กระบวนการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งขึ้นตอนในการดำเนินงานจะมีการตรวจรักษา ให้คำแนะนำ และออกเยี่ยมบ้าน ติดตามผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อฟื้นฟ

ประเมินผลโดยแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยนำผลที่ได้รับและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาพัฒนาในการดำเนินงานครั้งต่อไป


นิสิตแพทย์ได้สัมผัสกับชุมชน ได้เรียนรู้บริบทต่างๆ วิถีการดำเนินชีวิตของในชุมชนทำให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจคนในชุมชนมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการวางแผนดูแลสุขภาพของคนในชุมชนนั้น

นิสิตแพทย์ได้ฝึกการตรวจรักษา การให้คำแนะนำ เรียนรู้เกี่ยวกับโรคที่เคยพบเจอและไม่เคยพบเจอ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม พร้อมทั้งนำสิ่งที่ได้กลับมาพัฒนาตนเงให้ดีขึ้น

นิสิตแพทย์ได้ฝึกการสื่อสาร การปฏิบัติตนต่อผู้ป่วยโดยไม่รังเกียจหรือถือตัว เต็มใจต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

นิสิตแพทย์ได้ใช้ความรู้ทีไ่ด้เล่าเรียนในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน และปลูกจิตสำนึกในการกลับไปดูแลชุมชนตนเอง

นิสิตแพทย์ได้ทำประโยชน์เพื่อส่วนร่วม รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับคนในชุมชนและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

บริการคัดกรองโรคเรื้อรังให้กับประชาชนทั่วไป และผู้ป่วยเรื้อรังที่มารับบริการ หากมีอาการเสี่ยงจะนำเข้าพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษา
2

บริการคัดกรองโรคเรื้อรังให้กับประชาชนทั่วไป และผู้ป่วยเรื้อรังที่มารับบริการ หากมีอาการเสี่ยงจะนำเข้าพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษา
3

บริการคัดกรองโรคเรื้อรังให้กับประชาชนทั่วไป และผู้ป่วยเรื้อรังที่มารับบริการ หากมีอาการเสี่ยงจะนำเข้าพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษา และมีบริการตรวจหาหมู่เลือดให้กับผู้เข้ารับบริการ
4

ผู้ป่วยโรคเบาหวานหลังจากตรวจดูค่าน้ำตาลในเลือดแล้วจะได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อน เพื่อเป็นการป้องกันภาวะเสี่ยงที่จะตามมา
5

บริการตรวจสุขภาพช่องฟันโดยทันตะแพทย์และทีมผู้ช่วย แก่ผู้ที่เข้ารับบริการและผู้ที่สนใจ
6

การให้คำปรึกษา แนะนำการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล โดยเภสัชกรและนิสิตเภสัช
7

การบริการตรวจสุขภาพ สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ และติดตามอาการและให้คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง
8

การบริการตรวจสุขภาพ สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ และติดตามอาการและให้คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง
9

การบริการตรวจสุขภาพ สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ และติดตามอาการและให้คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง
10

การให้สุขศึกษาเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง
11

การให้สุขศึกษาด้านการปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง
12

การให้สุขศึกษาด้านการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพช่องปาก
13

กิจกรรมทบทวนความรู้ในการดูแลสุขภาพที่ให้ไป โดยการตอบคำถามสุขภาพเพื่อชิงรางวัล
14

กิจกรรมเผยแพร่และเทิดทูนพระราชกรณียกิจของพระบิดาให้กับผู้มารับบริการ
15

กิจกรรมออกเยี่ยมบ้าน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้นิสิตได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยแบบองค์รวม ด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์
16

กิจกรรมออกเยี่ยมบ้าน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้นิสิตได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยแบบองค์รวม ด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์
17

กิจกรรมออกเยี่ยมบ้าน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้นิสิตได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยแบบองค์รวม ด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์