โครงการ "พัฒนาการเรียนรู้สู่ชุมชน : เยี่ยมบ้านแบบองค์รวม (Holistic Home Health Care)"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลพระปกเกล้า

พัฒนาการเรียนรู้สู่ชุมชน : เยี่ยมบ้านแบบองค์รวม (Holistic Home Health Care)

ตลอดปีการศึกษา

ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขพยายามผลิตแพทย์เพิ่มจากระบบปกติของกระทรวงศึกาาธิการจนสามารถมีแพทย์จบการศึกษาทั้งประเทศในแต่ละปีถึง 2,500 คน โดยจบจากโครงการ CPIRD และ ODOD ประมาณ 900 คนและคาดว่าจะเพิ่มการตผลิตจากโครงการนี้ได้ถึง 1,130 คน ปัญหาใหญ่จึงไม่ใช่จำนวนแพท

5.1เสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก โดยเน้นให้ผู้ป่วยและญาติมีสักยภาพ และความมั่นใจในการดูแลตนเองที่บ้านมากขึ้น และเพื่อให้ญาติรู้วิธีในการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยที่บ้าน และร่วมดูแลรักาาผู้ป่วย 5.2 เพื่อให้นิสตแพทย์สามารถประเมินทั้งโรค (Disease) และความเจ็บป่วย (Illnes

6.1 นิสิตแพทย์ออกเยี่ยมบ้านอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยออกเยี่ยมบ้านกับอาจารย์ที่ปรึกษาและทีมเยี่ยมบ้าน (สหสาขาวิชาชีพ) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมบ้าน/ครอบครัว 1. อาจารย์แพทย์ จำนวน 2 ท่าน ทำหน้าที่ 1. ให้คำปรึกษานิสิตแพทย์ก่อน – หลังออกเยี่ยมบ้าน 2. เป็นพี่

ประเมินผล พบว่าเกิดความเชื่อมโยงด้านการทำงานระหว่างแพทย์เฉพาะทางและการดูแลเฉพาะโรคในชุมชน ในบริบทของผู้ป่วยแต่ละครอบครัวอย่างยั่งยืน สิ่งที่จะพัฒนาต่อยอดกิจกรรม จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า ในรูปแบบ Inter - Professional Education


นิสิตแพทย์ได้ไปชื่นชมสัมผัสกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของผู้ป่วย สิ่งแวดล้อม และชุมชนที่อาศัย ทำให้เกิดความสุขในวิชาชีพและก่อให้เกิดความผูกพันอันดีกับผู้ป่วย และญาติในระยะยาว

เมื่อนิสิตแพทย์ต้องรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัว ในบางครอบครัวมีผู้ป่วยในแต่ละช่วงวัยและสาเหตุที่แตกต่างกัน นิสิตแพทย์ต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเกี่ยวกับภาวะของโรค แนวทางการรักษาและการป้องกัน เพื่อทำให้ครอบครัวที่ตนเองรับผิดชอบดูแลอยู่ได้รั

การเยี่ยมบ้านก่อให้เกิดผลดีแก่แพทย์และพยาบาลอย่างมาก คือ เมื่อได้ไปเห็นผู้ป่วยและญาติที่บ้าน ต้องประเมินไปถึงผลลัพธ์ของสุขภาพองค์รวมของผู้ป่วยและญาติในระยะยาวเป็นสำคัญ ในอนาคตนิสิตแพทย์ต้องเป็นผู้บริหารของสถานพยาบาลระดับต่าง ๆ จึงต้องมีความรู้ความเข้

เมื่อสร้างความผูกพันระหว่างผู้ป่วยและชุมชนแล้ว นิสิตแพทย์จะถูกหล่อหลอมให้รู้จักมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม และอยากจะทำให้ผู้ป่วยและชุมชนที่ตนเองดูแลนั้นดีขึ้น

นิสิตแพทย์มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ มีความเสียสละ ต่อผู้ป่วย ชุมชน และประเทศชาติ

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
*** ยังไม่มีไฟล์ภาพ/วีดีโอ สำหรับกิจกรรมนี้ ***