โครงการ "กิจกรรมการเรียนรู้วิถีชุมนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลยะลา

กิจกรรมการเรียนรู้วิถีชุมนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

ช่วงเดือน กันยายน – พฤศจิกายน ของทุกปี

กิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชน เป็นหนึ่งในภาคปฏิบัติของรายวิชาสร้างเสริมสุขภาพ (Health promotion) ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลยะลา โดยให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้วิถีชุมชนและการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน

(1) เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน (2) เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพทั้งระดับบุคคลและชุมชน (3) เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้เกิดความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพในทุกระดับ (4) เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้เห็นศักยภาพของบุ

เป็นการเดินทางไปศึกษาเรียนรู้วิถีชุมชน และพักค้างที่บ้านของชาวบ้านในชุมชนเป็นเวลาสองวัน กับหนึ่งคืน โดยมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบดังนี้ (1) มีการพบปะและกล่าวต้อนรับ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรับฟังสถานการณ์ด้านสุขภาพในชุมชน โดยผู้แทนด้านสาธารณสุขในชุมช

(1) นักศึกษาแพทย์ได้เห็นวิถีชุมชนที่แท้จริง รวมทั้งได้เรียนรู้การทำงานในชุมชน (2) นักศึกษาแพทย์ได้มองเห็นการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาพ (3) นักศึกษาแพทย์ได้เข้าใจวิธีการทำงานร่วมกันขององค์กรทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน (4) นักศึกษาแพทย์ได้


การลงไปคลุกคลีกับชุมชน แม้ระยะเวลาสั้นๆ แต่ก็ได้เรียนรู้เชิงลึก ทั้งการสัมภาษณ์ การสังเกต การพักค้างคืนที่บ้านชาวบ้าน ได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้เห็นวิถีชุมชนที่แท้จริงและเห็นว่าการอยู่ในชุมชนมีสิ่งดี ๆ มากมาย มีการยอมรับวิถีชุมชน มีจิตอาสาในการพัฒนาชุ

การเห็นกิจกรรมที่ต้องมีการประยุกต์และปรับปรุงของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการทำงานในชุมชน ทำให้นักศึกษาแพทย์มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้พร้อมในการทำงานในชนบท

-

การลงไปสัมผัสวิถีชุมชนที่แท้จริงจะทำให้นักศึกษาแพทย์มองเห็นคุณค่าของคนเราและมีความมั่นใจในการจะทำงานเป็นแพทย์ชนบทในบ้านเกิด มีความรับผิดชอบต่อชุมชนของตัวเอง สามารถทำงานร่วมกับวิชาชีพอื่นๆเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนต่อไป

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
*** ยังไม่มีไฟล์ภาพ/วีดีโอ สำหรับกิจกรรมนี้ ***