โครงการ "การดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลตรัง

การดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง

กิจกรรมพุธบ่าย ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2559

กิจกรรมดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เป็นกิจกรรมของสถานีอนามัยตำบลบางดี ที่เล็งเห็นว่ามีประชากรที่เป็นโรคเรื้อรังจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุขาดคนดูแลบ้างก็มีความคิดซึมเศร้า, ฆ่าตัวตายทำให้เกิดปัญหาสาธารณสุขตามมา

1. เพื่อเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจผู้สูงอายุ 2. ชวนสานสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว 3. จัดกิจกรรมตามประเพณีเพื่อให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม เช่น การประกวดนางสงกรานต์ 4. จัดทีมสหวิชาชีพลงไปเยี่ยมบ้าน เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลและสำรวจสภาพความเป็นอยู่

มสหวิชาชีพที่ลงเยี่ยมบ้าน 2. จัดหาผู้ป่วยเตรียมข้อมูลประวัติการรักษาต่าง ๆ โดยเน้นไปที่ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 3. ลงเยี่ยมบ้าน ดูแลเรื่องสุขภาพ สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ตรวจโรคและให้คำแนะนำเบื้องต้น เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ 4. จัดกิจกรรมเพิ่มเติมในงาน

- กิจกรรมสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย คนในชุมชนดูมีความสุข มีกำลังใจเพิ่มมากขึ้น และได้รับความรู้ที่ถูกต้อง - กิจกรรมนี้ควรดำเนินต่อเนื่องทุกปี และพัฒนาต่อยอดโยให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาท


ได้ใกล้ชิดชุมชน มองเห็นและช่วยแก้ไขปัญหา สร้างกำลังใจให้ชุมชน

การปฏิบัติงานเป็นแบบ active ต้องอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจ

ความรู้ที่ถ่ายทอดให้คนในชุมชน เป็นความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม

ช่วยแก้ไขปัญหา คิดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี หรือสร้างประโยชน์ให้ชุมชน

ดีใจและภูมิใจ ที่กิจกรรมที่ทำสร้างประโยชน์ และคนในชุมชนมีความสุข

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
2

เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
3

เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
4

เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
5

เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง