โครงการ "โครงการฝากครรภ์คุณภาพ “ฝากประจำได้ไข่ได้นม” รพ.สต.วังคีรี"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลตรัง

โครงการฝากครรภ์คุณภาพ “ฝากประจำได้ไข่ได้นม” รพ.สต.วังคีรี

กิจกรรมพุธบ่าย ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2559

ในชุมชนมีเด็กที่ตั้งครรภ์เป็น teenage pregnancy แล้วไม่มาฝากครรภ์ ทำให้เกิดปัญหาต่อเด็ก เด็กขาดสารอาหาร และทำให้ครอบครัวมีปัญหาตามมา จึงได้จัดโครงการ เพื่อให้การสนับสนุนมารดามาฝากครรภ์ เพื่อให้ความรู้ทางโภชนาการ รวมถึงการวางแผนครอบครัว

1. เพื่อสนับสนุนให้คนในชุมชน เห็นความสำคัญของการฝากครรภ์ 2. เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเด็กขาดสารอาหาร เด็กตัวเล็กน้ำหนักแรกคลอดน้อย

จกรรมโดยหากมารดามาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ จะได้ ไข่+นม วันละ 1 ฟอง, 1 กระป๋อง จนครบ 12 สัปดาห์ หากเกิน 12 สัปดาห์ จะได้นม 1 กระป๋อง/วัน จนคลอด โดยจะให้ใสแต่ละครั้งเท่าจำนวนวันที่นัดมาครั้งต่อไป และในแต่ละครั้งที่มาก็มีการให้ความรู้กับมารดา 2. มีการประชา

- ต่อยอดโดยพัฒนาเป็นการดูแลบุตรที่เกิดมา เรื่องการให้นมบุตร - การให้วัคซีนเด็กอย่างครบและตรงตามกำหนด


ได้ไปเยี่ยมบ้านของมารดาและดูการปฏิบัติตัว เพื่อให้เห็นปัญหาในชุมชน

ได้พูดคุย ถามถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นความลำบากกับมารดา เพื่อนำมาปรับปรุงระบบงานต่อไป

-

รับผิดชอบดูแลตั้งแต่มารดาตั้งครรภ์ คลอดบุตร ดูแลบุตร วัคซีน ให้นม

เมื่อเห็นผลสำเร็จของโครงการ ก็ทำให้มีกำลังใจในการทำงาน กับชุมชน และอยากช่วยเหลือแก้ไขปัญหาชุมชนต่อไป

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

ตรวจครรภ์คุณภาพ
2

ซักประวัติมารดาฝากครรภ์
3

ฝากครรภ์ทุกครั้งจะได้รับนม 1 กระป๋อง
4

เยี่ยมบ้านหลังคลอด
5

เยี่ยมบ้านหลังคลอด
6

เยี่ยมบ้านหลังคลอด