โครงการ "การเฝ้าระวังป้องกันปัญหาโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานในชุมชน ต.ปากคม"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลตรัง

การเฝ้าระวังป้องกันปัญหาโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานในชุมชน ต.ปากคม

กิจกรรมพุธบ่าย ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2559

เนื่องจากผู้สูงอายุในชุมชนเยอะ และอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ เพิ่มมากขึ้น

เพื่อถอดบทเรียนจากชุมชนในเรื่องการดูแลสุขภาพและการดูแลช่วยเหลือกันในชุมชน

ได้ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้ลงเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ดูกิจกรรมออกกำลังกายยางยืด นำโดย อสม.ในหมู่บ้านผู้สูงอายุ พบปะผู้นำชุมชน อสม. และผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ดูการติดตามผู้ป่วยเบาหวานและความดัน ในชุมชน ดูกิจกรรมการนวด

ได้ผลการตอบรับดี


ได้ลงทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุ ได้ไปดูที่บ้าน ทั้งบ้านผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ยากไร้

ฝึกการทำงานเป็นทีม และเรียนรู้การร่วมกันทำงานเพื่อชุมชนแบบประชารัฐ

มีความตั้งใจที่จะดูแลชุมชน

มีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยสูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มีความภาคภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์ต่อส่วนรวม

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

ตรวจวัดความดัน
2

ให้ความรู้เรื่องความดันโลหิต
3

เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ในสวนยาง ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีสุขา
4

ประเมินความสุขจากการร่วมกิจกรรมนวดแผนไทย
5

ออกกำลังกายยางยืด