โครงการ "พื้นที่เรียนรู้สู่ชุมชน โดยแบ่งเป็นกิจกรรมย่อย ดังนี้ - การเฝ้าระวังป้องกันปัญหาโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานในชุมชน ต.ปากคม - โครงการฝากครรภ์คุณภาพ “ฝากประจำได้ไข่ได้นม” รพ.สต.วังคีรี - การดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลตรัง

พื้นที่เรียนรู้สู่ชุมชน โดยแบ่งเป็นกิจกรรมย่อย ดังนี้ - การเฝ้าระวังป้องกันปัญหาโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานในชุมชน ต.ปากคม - โครงการฝากครรภ์คุณภาพ “ฝากประจำได้ไข่ได้นม” รพ.สต.วังคีรี - การดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง

กิจกรรมพุธบ่าย ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2559

เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพจากผู้นำและปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน เรียนรู้ระบบสุขภาพในระดับปฐมภูมิ มีความผูกพันและใกล้ชิดกับชุมชน สามารถสื่อสารและเป็นผู้นำชุมชนในระบบสุขภาพได้

- เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง - เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ อสม. ผู้ใหญ่ในชุมชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรม, ด้านสุขภาพ - เพื่อฝึกความรับผิดชอบและการทำงานเป

- นักศึกษาแพทย์เดินทางไปฟังบรรยาย ณ ห้องประชุม รพ.ห้วยยอด เกี่ยวกับประเด็นทางสุขภาพและบทบาทขององค์กรสุขภาพต่างๆ ที่ รพ.ห้วยยอด ดูแล ร่วมถึงแนวคิดและนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพในอนาคต - นักศึกษาแพทย์เดินทางเยี่ยมชุมชน เพื่อดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในช

- ทราบถึงกลไกขับเคลื่อนในชุมชน ผู้นำที่มีความเข้มแข็ง ที่ประชาชนเชื่อฟังและทำตาม ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ได้ในกรณีที่ต้องการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน สามารถช่วยให้กิจกรรมสำเร็จได้โดยง่าย หากไปขอความช่วยเหลือกับผู้นำชุมชน และกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน - หากิจก


เป็นการลงไปศึกษาในชุมชนจริง ได้ทำความรู้จักับคนในชุมชน และกลุ่มต่าง ๆ

การทำกิจกรรมในครั้งนี้ ตั้งเป้าหมายไว้เพื่อสามารถนำมาต่อยอดการปฏิบัติงานและการ

การลงไปทำกิจกรรมกับคนในชุมชน ต้องสร้างความเชื่อใจและไว้ใจให้ได้ก่อน

เป็นการทำกิจกรรมเพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาชุมชนบ้านเกิดต่อไป

เราได้ทำตามคำกล่าวที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” การทำกิจกรรมเช่นนี้ ก่อให้เกิดความเหนื่อยล้า ภารงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น แต่เพื่อประโยชน์ของคนในชุมชนในภายภาคหน้า พวกเราต่างภาคภูมิใจ

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
2

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
3

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
4

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)