โครงการ "อบรมจิตตปัญญาศึกษาระยะสั้นสำหรับนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 7"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

อบรมจิตตปัญญาศึกษาระยะสั้นสำหรับนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 7

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559

เตรียมความพร้อมให้เข้ากับสภาพแวดล้อม สังคม อย่างมีความสุข โดยมีแนวคิดเชิงศาสนา เชิงมนุษยนิยม และเชิงบูรณาการองค์รวม เป้าหมายการเรียนรู้ ได้แก่ การมีสติเปิดรับประสบการณ์ตรงในปัจจุบันขณะอย่างเต็มเปี่ยม การสืบค้นกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะกับตน การน้อมมาปฏิบั

เพื่อแนะนำแนวทางการปรับตัวในการเรียนอย่างเหมาะสม การเตรียมความพร้อมให้เข้ากับสภาพแวดล้อม สังคม อย่างมีความสุข

ทำกิจกรรมต่าง ๆ แลกเปลี่ยนความคิด

แบบประเมินความพึงพอใจมากกว่า 3.51


-

-

นิสิตแพทย์ได้เรียนรู้ มีศักยภาพ และได้แลกเปลี่ยนความคิดต่าง ๆ

-

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
*** ยังไม่มีไฟล์ภาพ/วีดีโอ สำหรับกิจกรรมนี้ ***