โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

วันมหิดล

วันที่ 23 กันยายน 2559

ได้ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ที่ได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “งานวันมหิดล”

1.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตแพทย์ และบุคคลากร 2.เพื่อส่งเสริมกระบวนการทางวิชาการของนิสิตแพทย์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

ร่วมวางพวงมาลา และชมนิทรรศการ

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 3.51


-

-

-

-

1.นิสิตทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม และดำรงได้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรม 2.นิสิตแพทย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมหิดล

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)