โครงการ "การส่งนิสิตแพทย์ไปเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์การเป็นเเพทย์ชุมชน"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ

การส่งนิสิตแพทย์ไปเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์การเป็นเเพทย์ชุมชน

ช่วงเดือน26 มิถุนายน 2559 จนถึง 31 มีนาคม 2560 โดยแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 สัปดาห์ 5 กลุ่ม

เป็นการเรียนการสอนเสริมในวิชาเวชศาสตร์ชุมชน จากประสบการณ์ตรง ได้รับการหล่อหลอมจากต้นแบบ

เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้เรียนรู้ วิธีการทำงานจากต้นแบบ และทำให้มีประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพเวชกรรม

ชั้นปีที่ 6 แบ่งกลุ่มและประสานส่งไปเรียนที่ รพ.อุ้มผาง และ รพ.ท่าสองยาง จ.ตาก ส่วนชั้นปีที่ 5 แบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่มประสานและส่งไปเรียนที่รพ.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก ขั้นตอนก็คือ นิสิตแพทย์ได้ไปเรียนรู้ระบบงานในชุมชน วิเคราะห์ปัญหาในชุมชน จัดทำแผนงานโครงการเพ

นิสิตแพทย์ต้องการขอรับทุนเวชศาสตร์ครอบครัวเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีแผนพัฒนางานด้านการเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว


ได้ปฏิบัติงานในชุมชน รู้ถึงปัญหาของชุมชน รวมทั้งวางแผนแก้ไข

เมื่อเห็นปัญหาของชุมชนแล้ว มีความต้องการที่จะทำงานเพื่อลดปัญหา

ปฏิบัติงานตามจรรยาวิชาชีพ

มีความรับผิดชอบและถือปฏิบัติตามมตรฐานในการดูแลผู้มารับบริการ

นิสิตแพทย์มีความภูมิใจ ศรัทธาในวิชาชีพ

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
2

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
3

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
4

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
5

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)