โครงการ "โครงการจัดการเรียนรู้ทางคลินิกและปัญหาสุขภาพชุมชนให้กับนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โครงการจัดการเรียนรู้ทางคลินิกและปัญหาสุขภาพชุมชนให้กับนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4-8 เมษายน 2554

เนื่องจากรายวิชาที่ต้องเรียนเป็นวิชาทางพรีคลินิก ซึ่งเป็นวิชาที่จะต้องนำมาใช้ในการเรียนชั้นคลินิก การมาเรียนรู้และพบเห็นผู้ป่วยจริงจึงเป็นผลที่ดีต่อนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาแพทย์เองก็จะได้เข้าใจบริบทในเรื่องของชุมชนที่แท้จริง

1. เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ที่จะมาขึ้นชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตมีความรู้เบื้องตันทางคลินิก 2. เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน เรียนรู้ปัญหาสุขภาพชุมชนเห็นการทำงานของโรงพยาบาลชุมชน

ติดต่อประสานงานกับนักศึกษาแพทย์เพื่อสอบถามความต้องการและความสนใจรวมทั้งประสานงานกับอาจารย์แพทย์ของโรงพยาบาล เรื่องการจัดการเรียนการสอน โดยจัดการเรียนการสอนออกเป็น 4 วัน วันละ 6 ชั่วโมง ภาคเช้า 3 ชั่วโมง ภาคบ่าย 3 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง และในวันที่ 6 เมษาย

นักศึกษาแพทย์มีความรู้ทางคลินิกเบื้องต้นนำไปใช้ในการเรียนการสอนก่อนขึ้นชั้นพรีคลินิกอีกทั้งเรียนรู้ปัญหาสุขภาพรายครอบครัวสามารถวิเคราะห์และติดตามปัญหาและติดตามปัญหา


ได้สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนอย่างเป็นระบบทำให้เกิดความผูกผันและเห็นปัญหาสุขภาพและการดำเนินชีวิต

มีความรู้ความเข้าใจทางคลินิกเบื้องต้น

-

เรียนรู้และเข้าใจปัญหาสุขภาพของชุมชนและนำมาแก้ปัญหาและติดตามปัญหาของชุมชน

เข้าใจความเป็นแพทย์ชุมชนมากขึ้น

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
2

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
3

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
4

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
5

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)