โครงการ "ชวนน้องอนุรักษ์ธรรมชาติ"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ชวนน้องอนุรักษ์ธรรมชาติ

8-9 พฤษภาคม 2559

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนการสอนชั้นคลินิก จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ใช้กิจกรรมนี้แนะนำ แนวทางการเรียน การใช้ชีวิตชั้นคลินิกอย่างคร่าวๆ แก่นิสิตแพทย์ที่กำลังจะมารับการศึกษาต่อชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์และเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตที่กำลั

1.เพื่อให้นิสิตแพทย์มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 2.เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และบุคลากรศูนย์แพทย์ฯ 3.เพื่อให้นิสิตแพทย์ใหม่มีความสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 4.เพื่อปลุกจิตสำนึกให้นิสิตแพทย์ใหม่ ไ

1.กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ (กิจกรรมปลูกป่า) 2.ศึกษาดูงานโครงการชีววิถี เขื่อนสิริกิติ์ 3.กิจกรรม Walk rally 4.ทำความสะอาดบริเวณสันเขื่อนและบริเวณหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ 5.ออกกำลังกาย(วิ่งขึ้นสันเขื่อน) 6.กิจกรรมแนะนำตัวเอง

กิจกรรมชวนน้องอนุรักษ์ธรรมชาตินี้ได้สอดแทรกกิจกรรมหลายๆอย่าง เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้ใช้ศักยภาพของแต่ละคนให้มากที่สุด การพัฒนาต่อยอกดกิจกรรม โดยนำเอาความถนัดของแต่ละบุคคลมาใช้ในการจัดกิจกรรมอื่นๆ เช่น ความถนัดเรื่องการทำวีดีทัศน์ เมื่อมีการทำประชาสัมพันธ์ต่


นิสิตแพทย์ได้มีการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นในชุมชน ในเรื่องของการประสานงานการจัดกิจกรรม

-

-

กิจกรรมที่ทำให้เกิดความรับผิดชอบต่อชุมชนและประเทศชาติ คือ กิจกรรมปลูกป่า บำเพ็ญประโยขน์ต่างๆ ทำให้นิสิตแพทย์ต้องเกิดความเป็นผู้ให้และเสียสละเพื่อส่วนรวม

การทำให้ชุมชนมีความสุข เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นแพทย์ที่เป็นแบบอย่างของชนบท

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
*** ยังไม่มีไฟล์ภาพ/วีดีโอ สำหรับกิจกรรมนี้ ***