โครงการ "กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยแก่ชุมชน"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลอุดรธานี

กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยแก่ชุมชน

เดือนพฤศจิกายน 2559

ให้ความรู้แก่ชุมชน

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยในการใช้ชีวิตประจำวันให้แก่ชุมชน

สอนการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น

เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงผู้ป่วยตามชุมชนและให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตประจำวัน


นักศึกษาแพทย์มีความสุขเมื่อออกชุมชน

-

-

นักศึกษาแพทย์มีความสุขเมื่อออกชุมชน

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
2

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
3

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
4

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
5

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
6

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
7

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
8

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
9

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
10

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
11

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
12

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
13

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
14

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)