โครงการ "โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท เนื่องในโอกาสวันมหิดลปี 2559(ณ โรงเรียนบ้านห้วยขี้นก อ.แม่พริก ลำปาง)"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลลำปาง

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท เนื่องในโอกาสวันมหิดลปี 2559(ณ โรงเรียนบ้านห้วยขี้นก อ.แม่พริก ลำปาง)

29 ตุลาคม 2559

เนื่องในวันมหิดลซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย “ เ

1.เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาแพทย์ที่จะจบไปเป็นบัณฑิตแพทย์มีพร้อมทั้งความรู้ คุณธรรมจริยธรรม และเจตคติที่ดี ต่อการปฏิบัติงานในชุมชน 2.เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของการเสียสละเพื่อส่วนรวมและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม. 3.เพื่อฝึกความเป็นผู้

ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.เสนอโครงการต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางพิจารณาอนุมัติ 2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงาน ภายนอก 3.ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด รูปแบบกิจกรรม 1.กิจกรรมมอบอุปกรณ์การเ

การทำกิจกรรมโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ประจำปี 2559 ไม่ได้มีการประเมินผลความพึงพอใจโดยนักศึกษาแพทย์อาจารย์และจากผู้ป่วยที่มารับบริการโดยตรง จึงถือเป็นกิจกรรมต่อยอดอันหนี่งในการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทในปีหน้า เพื่อที่นำผลที่ได้มาปรับปรุงโครงการต่อไป สิ่งที่จะ


เป็นกิจกรรมที่ฝึกบำเพ็ญประโยชน์และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

-

-

เป็นกิจกรรมที่ฝึกความรับผิดขอบต่อผู้ปวยและชุมชนบ้านเกิด

เป็นกิจกรรมที่สร้างความภูมิใจในการเป็นแพทย์เพื่อแผ่นดิน เจริญรอยตามพระบาทองค์สมเด็จพระราชบิดา

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
2

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
3

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
4

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
5

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
6

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
7

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
8

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
9

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
10

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
11

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
12

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
13

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
14

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
15

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)