โครงการ "บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเด็กออทิสติก"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเด็กออทิสติก

31 กรกฎาคม 2559

ศูนย์แพทย์ฯรพ.อต.ได้ให้ความสำคัญ ปัญหาเรื่องการพิการของเด็กทางด้านร่างกายและสติปัญญา ถือว่ามีความสำคัญในปัจจุบัน เนื่องจากคนส่นใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของอาการและการปฏิบัติตัวกับเหล็านี้ และส่งเสริมให้นิสิตแพทย์ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกในสิ่งที

1.เพ่ือให้นิสิต กล้าคิด กล้า กล้าแสดงออก ในสิ่งที่ดี ในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 2.เพื่อสร้างการปฏิบัติตัวต่อผู้ป่วย ฝึกจิตให้มีเมตตา 3.เพื่อฃ่วยส่งเสริมการฝึกฝนประสบการณ์ให้แก่นิสิต

1.กิจกรรมระบายสี 2.กิจกรรมพับมู่ลี่ 3.กิจกรรมทำอาหารกลางวัน 4.กิจกรรมนาโยน 5.กิจกรรมบริจาคสิ่งขิงเพื่อช่วยเด็กออทิสติก

1.นิสิตแพทย์มีความผูกผันกับชุมชน 2.นิสิตแพทย์รู้จักการปฏิบัติตัวกับผู้ป่วย และการมีเมตตาจิตกับผู้อื่นในชุมชน 3.เพิ่มพูลประสบการณ์การทำงานให้แก่นิิสิต


มีการทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การเรียนรู้ที่จะทำตัวให้เข้ากับผู้ป่วย และการรับอารมณ์ของผู้ป่วย

การทำกิจกรรมด้วยความเต็มใจ โดยยึดหลักจรรยาบรรณของนักศึกษาแพทย์ เพ่ือช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ

มีความใส่ใจและเข้าใจต่ออาการป่วยของเด็กออทิสติก และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นมีความสุขได้

รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่ 1 และเห็นประโยชน์ของตนเองเป็นกิจที่2

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
*** ยังไม่มีไฟล์ภาพ/วีดีโอ สำหรับกิจกรรมนี้ ***