โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

วันมะเร็งเต้านม

20 ตุลาคม พ.ศ.2559

ทุกปีเนื่องในวันมะเร็งเต้านมจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆให้ตระหนักใส่ใจเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ 1 ของสตรีและการตรวจพบมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้นยังอยู่ในอัตราประมาณร้อยละ 50 เท่านั้น

1.ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเรื่องการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม การตรวจเต้านมด้วยตนเอง การตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย ระยะโรคและชนิดของมะเร็ง การรักษาทั้งการผ่าตัด เคมีบำบัด ยาต้านฮอร์โมน การฉายแสง ภาวะแทรกซ้อนสำคัญที่ต้องทราบ อาหารกับโรคมะเร็ง

1.อาจารย์ประชุมกับนศพ.แจ้งหัวข้อที่เป็นประเด็นการเรียนรู้ และแนะนำแนวทางการสืบค้นข้อมูล พร้อมมอบหนังสือที่แนะนำ ไฟล์ power point ประกอบการเรียนะรู้ให้ 2. นักศึกษาไปแบ่งงานกัน และนำข้อมูลที่ค้นได้มาสรุปให้เพื่อนฟังโดยมีอาจารย์ช่วยชี้แนะเพิ่มเติมให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน 3.อาจารย์แนะนำการนำKahootมาใช้ในการทำกิจกรรม 4.นักศึกษาเสนอให้มีการสัมภาษณ์ผู้ป่วยมะเร็งระยะเริ่มต้นและระยะที่4โดยทีมพยาบาลช่วยติดต่อให้

จากที่นศพ.เขียนแสดงความคิดเห็นมาพบว่า ได้เรียนรู้มาก รู้จริง อย่างเข้าใจ และknowledge retentionดีกว่าการฟัง lecture ,ได้ฝึกทำงานเป็นทีม และเพื่อน ๆ ช่วยกันเรียน ทำให้เข้าใจมากขึ้น,ได้ใช้ความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ ของแต่ละคน เช่นด้านการถ่ายภาพ การตัดต่อ VDO


-

นักศึกษาต้องค้นคว้าหาข้อมูล และทำความเข้าใจอย่างเต็มที่ เพื่อจะสามารถมาถ่ายถอดให้ประชาชน หรือเจ้าหน้าที่อื่น เข้าใจได้อย่างง่าย ๆ ทุกคนรู้สึกภูมิใจที่สามารถจัดกิจกรรมลุล่วงไปอย่างสนุกสนาน ได้ความรู้ ได้ความประทับใจ และมีการเสนอความคิดเห็นที่จะปรับปรุงให้ด

จากกิจกรรมการสัมภาษณ์ผู้ป่วยจริง ทำให้นักศึกษาและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุข ได้รับรู้ความรู้สึก ความทุกข์ ใจ ความต้องการของผู้ป่วย ซึ่งมีโอกาสได้รับการปฏิบัติจากบุคลากรต่าง ๆ ทั้งที่ทำให้รู้สึกดี และรู้สึกเป็นทุกข์มากขึ้น คุณพยาบาลและคุณหมอที่ผู้ป่วยประทับใจเป็นอย่างไร ฟังจากผู้ป่วยจริงเลย

เกิดความตระหนักว่าการทำกิจกรรมนี้สำคัญและควรขยายไปยังกลุ่มประชาชนทั่วไปด้วย

ได้มีโอกาสที่จะฝึกปฏิบัติจริง ในการเป็นผู้นำทีมสุขภาพ และการเป็นส่วนหนึ่งของทีม ที่จะต้องส่งเสริม ป้องกัน หรือสร้างความตระหนักแก่ประชาชนที่จะค้นหาโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งเป็นบทบาทหลักที่สำคัญอันหนึ่งของแพทย์ชุมชน

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

นำเต้นท่าตรวจเต้านมด้วยตนเองประกอบเพลง
2

สัมภาษณ์ผู้ป่วยสองท่าน ท่านหนึ่งเป็น early stage breast cancer อีกท่านมี lung metastasis แล้ว ทั้งสองท่านมาบอกเล่าประสบการณ์ว่าต้องผ่านขั้นตอน และเหตุการณ์อะไรมาบ้าง ทุกคนในห้องประชุมได้เข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยได้มากขึ้น โดยเฉพาะคุณหมอ คุณพยาบาลที่ผู้ป่วยประทับใจ ทำไมผู้ป่วยจึงประทับใจคุณหมอ คุณพยาบาลเหล่านั้น ทำไมผู้ป่วยจึงคลายทุกข์ และเกิดกำลังใจเมื่อได้พบคุณหมอและคุณพยาบาลเหล่านั้น ใช้เวลาดำเนินรายการเพียง 25 นาที แต่มีค่ามาก
3

ท่าตรวจเต้านมประกอบเพลง
4

ท่าตรวจเต้านมประกอบเพลง
5

แบ่งหัวข้อกันบรรยาย มีการสร้างเกมแจกรางวัล และสำรวจผู้เข้าร่วมประบุมีโดยใช้โปรแกรมKahoot!
6

ใช้Kahoot!สำรวจผู้เข้าร่วมประชุม และทบทวนความเข้าใจผิดที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม ผู้เข้าร่วมสนุกสนาน ได้ความรู้มาก
7
วิดีโอเต้นประกอบเพลงตรวจเต้านม