โครงการ "พัฒนาทักษะการสื่อการและเจคติสำหรับนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 3"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลบุรีรัมย์

พัฒนาทักษะการสื่อการและเจคติสำหรับนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 3

7 กันยายน 2559

ระบบบริการด้านสาธารณสุขมีความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยเปลี่ยนไป ส่งผลให้เกิดปัญหาร้องเรียน ฟ้องร้องแพทย์มากขึ้น เนื่องจากไม่เข้าใจกระบวนการดูแลรักษา ทำให้แพทย์ผู้ให้บริบาลเครียด ขาดความสุขในการทำงาน ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากการสื่อสาร และแพทย์เองไม่ได้แสด

1.ส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 2.ส่งเสริมทัศนติในด้านการให้บริการเชิงบูรณาการ 3.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ทำกิจกรรมนอกสถานที่ เป็นเวลา 2 วัน เน้นกระบวนการเรียนรุ้จากภายใน ผ่านวิทยากร 4 คน กิจกรรมประกอบด้วย การเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยที่ต้องเผชิญกับความยากลำบาก โดยให้ผู้ป่วยจริงมาเล่าเหตุการณ์และให้นักศึกษาฝึก reflection การฝึกทักษะการสื่อสารกับผู้รับบริการโดยให้

นักศึกษาแพทย์อปริปรายสรุปกิจกรรม และนำเสนอในกลุ่ม สร้างความรู้สึกของการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ อาจพัฒนากิจกรรมต่อยอดโดยเพิ่มการเรียนรุ้เข้าสู่การเรียนในหลักสูตร เช่น รายวิชาอายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์


มีความใกล้ชิดกับประชาชนในสังคม ได้รับทราบความลำบากของคนในสังคม

-

-

-

เสริมสร้างความเข้าใจในมุมมองด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ สร้างเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น กระตุ้นให้เกิดแรงผลักดันภายในเพื่อให้เป็นแพทย์ที่ดีในอนาคต

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
*** ยังไม่มีไฟล์ภาพ/วีดีโอ สำหรับกิจกรรมนี้ ***