โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

โครงการวันมหิดล

วันศุกร์ ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

เนื่องด้วยวันที่ ๒๔ กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า

(๒.๑) เพื่อให้อาจารย์แพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายสักการะในวันมหิดล (๒.๒) เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์แพทย์,พยาบาล,นักศึกษาแพทย์และเจ้าหน้าที่ ได้ทำกิจกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประช

รูปแบบกิจกรรม - พิธีถวายพวงมาลาพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรม ราชชนก โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก - ร่วมขับร้องเพลง “เทิดพระบิดา” และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ มีการแสดงขับร้องเพลง “เทิด

เกณฑ์การประเมินผลอยู่ในระดับ 5 หมายถึง ดีมาก สิ่งที่พัฒนาต่อยอดกิจกรรม ต้องมีการพัฒนาวิธีปฏิบัติเพื่อให้คุณภาพการทำ CPR โดยบุคคลทั่วไปหรือโดยบุคลากรทางการแพทย์ ณ จุดเกิดเหตุให้ดียิ่งๆขึ้นไป กระบวนการนี้ย่อมรวมไปถึงการให้การศึกษา การฝึกอบรม การช


-

นักศึกษาแพทย์ปี 4,5,6 แบ่งกันทำหน้าที่โดยชั้นปีที่ 4 ทำหน้าที่จัดนิทรรศการวันมหิดล ชั้นปีที่ 5 ทำหน้าที่หาข้อมูลการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนที่ถูกต้องเพื่อทำแผ่นพับ ชั้นปีที่ 6 ทำหน้าที่สอนปฏิบัติจริง แก่บุคคลที่สนใจเข้าร่วมฝึกปฏิบัติการ

-

-

อาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4,5,6 ได้ฝึกปฏิบัติจริงพร้อมให้ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป ที่ไม่มีความรู้เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้สามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วย และผู้ประสบภัยเบื้องต้นได้ทันท่วงที และปลอดภัย หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำความร

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

วันมหิดล
2

วันมหิดล
3

CPR วันมหิดล
4

CPR วันมหิดล
5

CPR วันมหิดล
6

CPR วันมหิดล
7

CPR วันมหิดล
8

CPR วันมหิดล
9

CPR วันมหิดล