โครงการ "“การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized health care)” สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลขอนแก่น

“การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized health care)” สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

ทุกวันศุกร์บ่าย ตลอดชั้นปี 4 ครั้งต่อปี

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น ต้้องการส่งเสริมคุณลักษณะของแพทย์ที่ดี คือ มีการดูแลผู้ป่วยเป็นองค์รวมคำนึงถึงความต้องการ จิตใจ สังคม ครอบครัวของผู้ป่วย และดูแลผู้ป่วยด้วยความเสียสละเมตตา

เพื่อเรียนรู้แนวคิดการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เพื่อมีทักษะในการดูแลผู้ป่วยเป็นองค์รวมและการดูแลโดยผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

กิจกรรมที่สร้างเสริมมุมมองและความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยเป็นองค์รวม เพื่อทำให้มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลรักษาทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย นำไปสู่การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยใช้กระบวนการสุนทรียสนทนา word cafe’ การวาดภาพ และการเขียนเรื่องเล่า เพื

มีการติดตามบัณฑิตที่ไปปฏิบัติงานใน รพ. ชุมชน พบว่า การเรียนรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สามารถนำเอาไปใช้ได้จริงในการปฏิับัติงานใน รพช. ทำให้สามารถปรับตัวกับการดูแลผู้ป่วยในชุมชนได้ดีขึ้น


-

-

การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ทำให้แพทย์สามารถดูแลผู้ป่วยตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพได้อย่างดี เป็นการป้องกันการฟ้องร้องร้องเรียนได้

-

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
*** ยังไม่มีไฟล์ภาพ/วีดีโอ สำหรับกิจกรรมนี้ ***