โครงการ "“กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา: พลังกลุ่มความสุข” นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลขอนแก่น

“กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา: พลังกลุ่มความสุข” นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1

16-17 ม.ค. 2559

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ในการที่จะเรียนแพทย์ตลอดทั้ง 6 ปี จึงใช้กิจกรรม จิตตปัญญาศึกษา ในการให้นักศึกษาแพทย์ได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้เข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น สร้างความสามั

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เข้าใจตนเองจากภายในซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเอง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เข้าใจผู้อื่น เพื่อให้เกิดความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มนักศึกษา

กิจกรรมที่ใช้แนวคิด “จิตตปัญญาศึกษา” คือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และการฝึกการสังเกตร่างกาย ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะทำให้เสริมสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มชั้นปี มีทักษะการรู้จักตนเองรู้ใจผู้อื่น การอยู่ร่วมกันผู้อื่น และสร้างแรงบัน

นักศึกษามีความพึงพอใจในกิจกรรม ที่มีความสนุกสนาน ผ่อนคลาย ได้สาระ ได้ทบทวนแรงบันดาลในการเป็นแพทย์ สร้างกำลังใจในการมุ่งมั่นเรียนแพทย์ ได้สร้างสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนอย่างแท้จริง


-

กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจและให้แนวทางในการเรียนรู้ทั้งการเข้าใจพัฒนาตนเอง และการเรียนแพทย์

-

-

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
*** ยังไม่มีไฟล์ภาพ/วีดีโอ สำหรับกิจกรรมนี้ ***