โครงการ "“สานสัมพันธ์และรับน้องใหม่ CPIRD/ODOD” สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลขอนแก่น

“สานสัมพันธ์และรับน้องใหม่ CPIRD/ODOD” สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1

29-30 ต.ค. 60

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น ต้องการมีกิจกรรมที่ทำให้มีโอกาสได้สร้างสัมพันธ์กับนักศึกษาแพทย์ในโครงการตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 และถือโอกาสให้อาจารย์ และรุ่นพี่ทุกชั้นปี ได้พบปะทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับน้องใหม่ และสอดแทรกกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาแพท

เพื่อต้อนรับน้องใหม่ เพื่อสานสัมพันธ์อาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อให้นักศึ่กษาแพทย์ใหม่ได้สัมผัสสุขภาพชุมชน และเพื่อให้ได้เรียนรู้สร้างทัศนคติการเแพทย์ชุมชนที่ดี

กิจกรรมรับน้องใหม่โดยความร่วมมือของรุ่นพี่ทุกขั้นปี ทีมครูพี่เลี้ยงศูนย์แพทยฯ ขอนแก่น และโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นตัวอย่างที่ดี ได้แก่ โรงพยาบาลน้ำพองและโรงพยาบาลอุบลรัตน์ กิจกรรมนี้จัดในช่วงเทอมแรกของชั้นปีที่ 1 ประกอบด้วยการศึกษาดูงานสุขภาพชุมชนของโรงพยาบา

นักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปี และอาจารย์ที่เข้าร่วมมีความพึงพอใจอย่างมากต่อกิจกรรม จึงได้กำเนินกาต่อเนื่องมาทุกปีเป็นเวลา 7 ปีแล้ว


ได้สัมผัสกับปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ป่วยในชุมชน เห็นบทบาทของแพทย์ชุมชน และได้เรียนรู้ระบบสุขภาพชุมชน ที่ชาวบ้านสามารถพึงพาตนเองด้านเศรษฐกิจและสุขภาพโดยการสนับสนุนจากโรงพยาบาลชุมชน

สร้างแรงบันดาลในการเป็นแพทย์ชุมชนที่ดี จากการสัมผัสชีวิตผู้ป่วยในชุมชนและแบบอย่างที่ดีของแพทย์ชุมชน

-

เห็นบทบาทความรับผิดชอบของแพทย์ต่อชุมชน บ้านเกิด และประเทศชาติ จากแพทย์ชุมชนที่เป็นแบบอย่างที่ดี

ได้มีการตั้งปณิธานการเรียนแพทย์และความมุ่งหมายที่เมื่อจบแพทย์จะเป็นแพทย์ที่เป็นแพทย์เพื่อแผ่นดิน

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)