โครงการ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาทักษะและพัฒนาตนเองโดยใช้แนวทางนพลักษณ์"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลขอนแก่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาทักษะและพัฒนาตนเองโดยใช้แนวทางนพลักษณ์

31 มีนาคม - 2 เมษายน 2559

เพื่อให้นักศึกษาแพทย์เป็นแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม สามารถให้การรักษาผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์และเป็นแพทย์ที่สมบูรณ์ทั้งความรู้ ทักษะ และจิตใจเปี่ยมล้นด้วยความเมตตา เอื้ออาทร ต่อเพื่อนมนุษย์ เห็นใจและเข้าใจ ผู้ป่วย เพื่อนร่วมง

1 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และเข้าใจตนเองผ่านการค้นหาลักษณ์บุคลิกภาพตระหนักรู้ถึงวิธีคิดนึกวิธีรู้สึกความใส่ใจและการแสดงพฤติกรรมต่อ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน 2 เพื่อส่งเสริม พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการเรียน

ทำกิจกรรมตามแนวทางนพลักษณ์ ซึ่งนพลักษณ์แบ่งคนออกเป็น 9 ลักษณะ และเป็นศาสตร์ที่มีเนื้อหามุ่งเน้นการเข้าใจตนเอง เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสังเกตกระบวนการภายในของตนเองและสามารถก่อให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของบุคคลในลักษณ์ต่าง ๆ โดยการค้นหาตนเอง การทำคว

1 นักศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าใจตนเองและลักษณะบุคลิกภาพ 2 นักศึกษามีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถทำงานเป็นกลุ่ม เข้าใจคนรอบข้าง และเพื่อนร่วมงาน 3นักศึกษามีความงอกงามทางจิตใจและชีวิตด้านในสามารถมีความสุขในการสร้างสัมพันธภาพ ทำให้ลดค


-

มีการเรียนรู้ผ่านการศึกษาพัฒนาตนเองตามหลักนพลักษณ์ การเปิดรับ การพยายามเข้าใจตนเองและผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง เป็นหัวใจหลักของการศึกษาเพื่อให้เข้าใจตนเองผู้อื่น ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานร่วมกันเป็นทีม สามารถลดความขัดแย้งในการทำงานร่ว

-

-

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
*** ยังไม่มีไฟล์ภาพ/วีดีโอ สำหรับกิจกรรมนี้ ***