โครงการ "กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

13 กรกฏาคม 2561

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ต้องมาศึกษาในชั้นคลินิกเป็นปีแรก

เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกัน รู้จักตัวเอง รู้จักผู้อื่นมากขึ้น และมีสติในการแก้ปัญหา รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

กิจกรรมละลายพฤติกรรมและ กิจกรรมการเรียนรู้ตัวเอง การเรียนรู้ผู้อื่น การปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ เช่น กิจกรรมกงล้อสี่ทิศ

การบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม นักศึกษาแพทย์ มีความพึงพอใจระดับดี


-

กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดให้ ทำให้นักศึกษาแพทย์ได้มีความรู้ มีแนวคิดพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆ มากขึ้น

สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ และผู้ร่วมงาน คนไข้ได้ดีขึ้น

-

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

กงล้อสี่ทิศ
2

ตัวต่อมหาสนุก
3

สายนำ้ชีวิต