CPIRD

"หมออาสา..มาปลูกป่า"

24 มีนาคม 2561

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนในชั้นคลินิกสำหรับนักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ปี 2545 โดยแต่ละปีมีนักศึกษาแพทย์ ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ที่ผ่านหลักสูตรการศึกษาชั้นปรีคลินิกจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาศึกษาชั้นคลินิกที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี ซึ่งถือเป็นย่างก้าวที่สำคัญของการเรียนแพทย์ที่ทางศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จะต้องเสริมสร้างทั้งองค์ความรู้และคุณลักษณะที่เหมาะสมแก่การเป็นแพทย์ เนื่องจากในปัจจุบันเราต้องการแพทย์ที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้คู่คุณธรรมดังนั้นทางสโมสรนักศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ขึ้นเพื่อสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการเสียสละเพื่อส่วนรวม ทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อลดภาวะโลกร้อนและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมแพทย์ด้านกิจกรรมของนักศึกษาแพทย์ด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 2. เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

ออกตรวจรักษาผู้ป่วยในชุมชน และ ปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน 1. สำรวจสถานที่ และ ติดต่อวิทยากรและกำหนด วัน เวลา สถานที่ สำหรับทำโครงการ 2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน 3. ดำเนินการโครงการฯ 4. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความสามัคคีในหมู่คณะนำมาสู่องค์กรที่เข้มแข็ง


สร้างแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจในการเป็นหมอของชุมชนนั้นๆ โดยเลือกจากชุมชนที่ต้องใช้ทุนจริงเมื่อจบไป

ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ผู้ป่วยจริง และมีอาจารย์แพทย์คอยให้คำปรึกษาอยู่ข้างๆ

-

-

สร้างความภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์กับชุมชนตนเอง

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
*** ยังไม่มีไฟล์ภาพ/วีดีโอ สำหรับกิจกรรมนี้ ***