โครงการ "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลผู้ป่วยด้วยศาสตร์มณีเวช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลผู้ป่วยด้วยศาสตร์มณีเวช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

20-21 กันยายน 2561

มณีเวชเป็นศาสตร์ที่ค้นพบโดยอาจารย์ประสิทธิ์ มณีจิระปราการ โดยนำเอาภูมิปัญญาไทย จีน อินเดีย มาบูรณาการร่วมกับหลักกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ( Anatomy and Physiology ) มาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการเกิดโรคได้ มณีเวชแนะนำการใช้ชีวิตให้มีอิริยาบถที่ถูกต้อง ทั้งการยืน เดิน นั่ง นอน การขึ้นลงเตียง เพื่อให้ร่างกายอยู่ในสมดุล เน้นการปรับส่วนต่างๆของร่างกายให้สมดุลด้วยตัวเอง โดยใช้ท่าบริหารมาตรฐาน 5 ท่าได้แก่ ท่าไหว้สวัสดี ท่าโม่แป้ง ท่าถอดเสื้อ ท่ากรรเชียง ท่าปล่อยพลังและท่านอน 3 ท่าได้แก่ ท่างู ท่าแมว ท่าเต่า รวมถึงท่านั่ง ท่าผีเสื้อ เพื่อปรับสมดุลร่างกายส่วนล่างและในกรณีที่ร่างกายผิดปกติมากหรือไม่สามารถจัดรักษาตัวเองได้ ก็สามารถจัดโครงสร้างกระดูกเพื่อปรับรักษาร่างกายให้สมดุลได้ การจัดโครงสร้างให้ผู้อื่นในเด็กตั้งแต่แรกเกิดสามารถรักษาอาการผิดปกติต่างๆได้ เช่นเด็ก Erb’s palsy , Club foot เด็กที่มีปัญหาการดูดกลืน เด็กพัฒนาการช้าและเด็กตัวเหลือง ส่วนในผู้ใหญ่สามารถรักษาภาวะกระดูกสันหลังคด ไมเกรน ภูมิแพ้ office syndrome และในผู้สูงอายุ มณีเวชจะช่วยดูแลรักษาเรื่องนอนไม่หลับ ท้องผูก ปวดกระดูก ปวดข้อ และโรคต่างๆอีกมากมาย มณีเวชเป็นวิชาการแพทย์ที่ใช้ต้นทุนต่ำ ประหยัด พอเพียง เรียบง่าย ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง ใช้หลักของธรรมชาติในการบำบัดรักษา แนะนำการใช้ชีวิตให้มีสติในอิริยาบถต่างๆ เพื่อให้โครงสร้างร่างกายอยู่ในสมดุล และเป็นวิชาที่รักษาที่สาเหตุของโรคอย่างแท้จริง สามารถใช้วิชา มณีเวช ในทุกมิติของสุขภาพทั้งในการส่งเสริมสุขภาพ (health promotion) การป้องกันโรค (prevention) การวินิจฉัย (diagnosis) การรักษาโรค (treatment) และการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย (rehabilitation) โรงพยาบาลกาฬสินธุ์เห็นถึงความสำคัญในการใช้ศาสตร์มณีเวช มาดูแลผู้ป่วย ประชาชนและ บุคลากรโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลผู้ป่วยด้วยศาสตร์มณีเวช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2561

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยด้วยศาสตร์มณีเวช 2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มพูนทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยด้วยศาสตร์มณีเวช

1. แนะนำวิชามณีเวช ประวัติ หลักการปรับ อิริยาบถให้สมดุล ผลของการใช้อิริยาบถไม่สมดุล 2. ฝึกปฏิบัติเรื่อง การปรับสมดุลด้วยมณีเวช ด้วยท่ายืน 5 ท่า และต่อด้วย “มาเป็นหมอรักษาตัวเอง” 3. บรรยายเรื่อง ผลงานการใช้มณีเวชในรพ.ต่างๆ การใช้มณีเวชในผู้ป่วยวัยต่างๆ 4. ฝึกปฏิบัติเรื่อง ทบทวนมณีเวชท่ายืน5ท่าและท่านอน งู แมว เต่า แนะนำจัดท่ารักษาตัวเอง 5. บรรยายเรื่อง การใช้มณีเวชในผู้ป่วยวัยต่างๆ(ต่อ)และทบทวนท่ามณีเวชอิริยาบถในชีวิตประจำวัน 6. ฝึกปฏิบัติเรื่อง การรักษาผู้อื่นและการรักษาเด็กแรกเกิด โดย อาจารย์นพ.นภดล นิงสานนท์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยด้วยศาสตร์มณีเวช


-

นิสิตแพทย์มีความรู้และได้เพิ่มพูนทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยด้วยศาสตร์มณีเวช

-

-

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

โครงการมณีเวช
2

โครงการมณีเวช
3

โครงการมณีเวช
4

โครงการมณีเวช
5

โครงการมณีเวช
6

โครงการมณีเวช