โครงการ "โครงการสร้างทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมจิตตปัญญา สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลอุดรธานี

โครงการสร้างทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมจิตตปัญญา สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕

15-16 กันยายน 2561

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลอุดรธานีจึงจัดกิจกรรมจิตตปัญญาสำหรับนักศึกษาแพทย์เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาแพทย์โดยเป็นการเรียนรู้จากภายในอันเป็นหนทางของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative learning)

เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้โดยการเปลี่ยนแปลงจากภายใน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับนักศึกษาแพทย์ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์มีความสุขและสามารถปรับตัวสำหรับการเรียนการสอนชั้นคลินิกได้ดีขึ้น

กิจรรมกลุ่มสัมพันธ์

นักศึกษาแพทย์สามารถมีความสุขกับการเรียนแพทย์และมีความสนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยผ่านกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา


-

-

-

จิตตปัญญาศึกษาเป็นการเรียนรู้เพื่อยกระดับพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาให้กับกระบวนกรนักศึกษาแพทย์ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านทักษะ ความรู้ความเข้าใจไปด้วยประสบการณ์แห่งการตระหนักรู้ปัญญาญานและความเมตตาทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

ทำกิจกรรมกลุ่ม ณ วารีวัลเล่ย์ รีสอร์ท ขอนแก่น