โครงการ "กิจกรรมรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

กิจกรรมรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4

6 พฤษภาคม 2561

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นสถาบันผลิตแพทย์ ให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกต่อสังคมและส่วนรวม เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้ทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน รายวิชาที่เลือกเรียน 2. เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้ทราบถึงการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 3. เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้ทราบแนวปฏิบัติและมาตรการการเข้าพักอาศัยในหอพัก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

1. จัดทำโครงการกิจกรรมเสนอ 2. เขียนกิจกรรมแนวทางดำเนินการกิจกรรม 3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ประชุมบุคลากรและนิสิตแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 5. ดำเนินการตามกิจกรรม 5.1 กิจกรรมทำบุญตักบาตร 5.2 กิจกรรมขับรถรางชมเมือง 5.3 กิจกรรมแนะนำตึกอาคารในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด 6. ประเมินผลกิจกรรม

อาจารย์แพทย์ บุคลากร นิสิตแพทย์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมมีการเรียนรู้ร่วมกัน


-

ได้รับความรู้เพิ่มเติม

-

-

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
*** ยังไม่มีไฟล์ภาพ/วีดีโอ สำหรับกิจกรรมนี้ ***