โครงการ "กิจกรรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

กิจกรรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

18 สิงหาคม 2561

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นสถาบันผลิตแพทย์ ให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกต่อสังคมและส่วนรวม เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

เพื่อให้อาจารย์แพทย์ นิสิตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ มีความรู้ ทักษะในการหนีไฟจากอาคารสูงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลร้อยเอ็ดมาบรรยายให้ความรู้ และฝึกซ้อมจากสถานการณ์จำลอง โดยใช้อุปกรณ์จริง

1. จัดทำโครงการกิจกรรมเสนอ 2. เขียนกิจกรรมแนวทางดำเนินการกิจกรรม 3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ประชุมบุคลากรและนิสิตแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 5. ดำเนินการตามกิจกรรม 5.1 กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ 5.2 ฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลอง 6. ประเมินผลกิจกรรม

นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


-

ฝึกทักษะความรู้เพิ่มเติม

-

-

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
*** ยังไม่มีไฟล์ภาพ/วีดีโอ สำหรับกิจกรรมนี้ ***