โรงพยาบาลพุทธโสธร

กิจกรรมวันไหว้ครู

2 สิงหาคม 2561

เพื่อให้นักศึกษาได้รำลึกถึงพระคุณของอาจารย์แพทย์

การสร้างจิตสำนึกในการแสดงออกถึงการมีสัมมาคารวะ มีความกตัญญู รู้คุณ ต่อคุณครูและผู้มีพระคุณ และให้เกิดความเป็นสิริมงคล

การสร้างจิตสำนึกในการแสดงออกถึงการมีสัมมาคารวะ

นักศึกษาได้รำลึกถึงพระคุณของอาจารย์แพทย์ ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านคลินิก การอบรมสั่งสอนให้เป็นแพทย์ที่ดี


-

-

-

-

นักศึกษาได้รำลึกถึงพระคุณของอาจารย์แพทย์ ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านคลินิก การอบรมสั่งสอนให้เป็นแพทย์ที่ดี ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกในการแสดงออกถึงการมีสัมมาคารวะ มีความกตัญญู รู้คุณ ต่อคุณครูและผู้มีพระคุณ และให้เกิดความเป็นสิริมงคล

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
*** ยังไม่มีไฟล์ภาพ/วีดีโอ สำหรับกิจกรรมนี้ ***