โครงการ "กิจกรรมหมอน้อยอาสาพัฒนาชุมชน"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

กิจกรรมหมอน้อยอาสาพัฒนาชุมชน

24-25 กุมภาพันธ์ 2561

ศูนย์แพทยศาสตรสึกาาชั้นคลินิก เป็นสถาบันผลิตแพทย์ ให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ คุรธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกต่อสังคมและส่วนรวม เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. เพื่อให้อาจารย์แพทย์ นิสิตแพทย์ และบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตในอนาคตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อให้อาจารย์แพทย์ นิสิตแพทย์ และบุคลากรมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม CPIRD DNA 3. เพื่อให้อาจารย์แพทย์ นิสิตแพทย์ และบุคลากรประกอบกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมอย่างสม่ำเสมอ 4. เพื่อให้อาจารย์แพทย์ นิสิตแพทย์ และบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. จัดทำโครงการกิจกรรมเสนอ 2. เขียนกิจกรรมแนวทางดำเนินการกิจกรรม 3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ประชุมบุคลากรและนิสิตแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 5. ดำเนินการตามกิจกรรม 5.1 กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง 5.2 กิจกรรม วิ่ง - เดิน ออกกำลังกาย (เป็นแบบอย่างแก่ชุมชน) 6. ประเมินผลกิจกรรม

อาจารย์แพทย์ บุคลากร นิสิตแพทย์ หน่วยงานในพื้นที่และชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมมีการเรียนรู้ร่วมกัน


พัฒนาชุมชน

เพิ่มเติมความรู้นอกห้องเรียน

-

มีความรับผิดชอบต่อบ้านเกิด

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
*** ยังไม่มีไฟล์ภาพ/วีดีโอ สำหรับกิจกรรมนี้ ***