โครงการ "การเรียนรู้จากพี่สู่น้อง"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลพุทธโสธร

การเรียนรู้จากพี่สู่น้อง

12 พฤษภาคม 2561

ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

ส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์ได้ทำกิจกรรมการบริการทางวิชาการ และสังคม สร้างจิตสำนึกในการทำงานเป็นทีม และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ในการถ่ายทอดประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ทั้งเรื่องการเรียน การใช้ชีวิต การทำงานร่วมกัน เพื่อนำมาปรับใช้ในการเรียนแพทย์

ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ในการถ่ายทอดประสบการณ์

-


-

-

-

-

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
*** ยังไม่มีไฟล์ภาพ/วีดีโอ สำหรับกิจกรรมนี้ ***