เลือกประเภทโครงการตามอัตลักษณ์ CPIRD :

C=Community bonded , P=Passion to learn and work better , I=Integrity , R=Responsibility , D=Dignity

ลำดับ ชื่อกิจกรรม ศศค.
สร้างเมื่อ
แก้ไขล่าสุด
1 กิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชน หน่วยปฐมพยาบาล ณ วัดร่องขุ่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ โรงพยาบาลเชียงราย
8 ม.ค. 2561
เวลา 10:00 น.
8 ม.ค. 2561
เวลา 10:07 น.
2 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก(สายใยสัมพันธ์สวนดอกสู่เชียงราย) ประจำปีการศึกษา 2560 โรงพยาบาลเชียงราย
8 พ.ย. 2560
เวลา 11:35 น.
8 พ.ย. 2560
เวลา 11:52 น.
3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
16 ต.ค. 2560
เวลา 11:40 น.
16 ต.ค. 2560
เวลา 11:41 น.
4 การดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง โรงพยาบาลตรัง
15 ก.พ. 2560
เวลา 09:51 น.
12 ต.ค. 2560
เวลา 13:08 น.
5 ค่ายกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตและการทำงานเป็นทีม จิตตปัญญา โรงพยาบาลมหาสารคาม
11 ต.ค. 2560
เวลา 11:54 น.
11 ต.ค. 2560
เวลา 12:22 น.
6 วันมหิดล ณ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม
11 ต.ค. 2560
เวลา 11:16 น.
11 ต.ค. 2560
เวลา 12:22 น.
7 โครงการพัฒนานักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เข้าชมศึกษาโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ชั่งหัวมัน โรงพยาบาลมหาสารคาม
11 ต.ค. 2560
เวลา 12:05 น.
11 ต.ค. 2560
เวลา 12:22 น.
8 กิจกรรมเรียนรู้วิถิชุมชน ณ โรงพยาบาลสุขเสริมสุขภาพ ตำบลท่าไคร้ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม
11 ต.ค. 2560
เวลา 12:20 น.
11 ต.ค. 2560
เวลา 12:22 น.
9 The capture of inspiration โรงพยาบาลสระบุรี
21 ก.พ. 2560
เวลา 17:02 น.
3 ส.ค. 2560
เวลา 11:02 น.
10 วันมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
12 ก.พ. 2560
เวลา 14:42 น.
2 พ.ค. 2560
เวลา 16:54 น.
11 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง : จากนักศึกษาแพทย์สู่แพทย์ชนบทคุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๘ โรงพยาบาลหาดใหญ่
20 มี.ค. 2560
เวลา 20:09 น.
11 เม.ย. 2560
เวลา 17:48 น.
12 โครงการจัดการเรียนรู้ทางคลินิกและปัญหาสุขภาพชุมชนให้กับนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
14 ก.พ. 2560
เวลา 13:18 น.
27 มี.ค. 2560
เวลา 17:01 น.
13 โครงการเรียนรู้ชีวิตหมอชนบท ณ รพ.วังน้ำเขียว โรงพยาบาลขอนแก่น
31 ม.ค. 2560
เวลา 22:30 น.
16 มี.ค. 2560
เวลา 20:34 น.
14 โครงการค่ายอาสาสู่ชุมชนสร้างเสริมทักษะชีวิตนิสิตแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์
21 ก.พ. 2560
เวลา 18:40 น.
22 ก.พ. 2560
เวลา 13:14 น.
15 ประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริม สุขภาพร่วมกับนักศึกษาแพทย์ในชุมชน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
21 ก.พ. 2560
เวลา 09:27 น.
22 ก.พ. 2560
เวลา 12:50 น.
16 พัฒนาการเรียนรู้สู่ชุมชน : เยี่ยมบ้านแบบองค์รวม (Holistic Home Health Care) โรงพยาบาลพระปกเกล้า
16 ก.พ. 2560
เวลา 10:37 น.
16 ก.พ. 2560
เวลา 12:53 น.
17 โครงการวันมหิดล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
9 ก.พ. 2560
เวลา 16:13 น.
15 ก.พ. 2560
เวลา 14:07 น.
18 การส่งนิสิตแพทย์ไปเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์การเป็นเเพทย์ชุมชน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ
14 ก.พ. 2560
เวลา 14:06 น.
14 ก.พ. 2560
เวลา 14:22 น.
19 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท เนื่องในโอกาสวันมหิดลปี 2559(ณ โรงเรียนบ้านห้วยขี้นก อ.แม่พริก ลำปาง) โรงพยาบาลลำปาง
14 ก.พ. 2560
เวลา 09:34 น.
14 ก.พ. 2560
เวลา 10:56 น.
20 พัฒนาทักษะการสื่อการและเจคติสำหรับนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 3 โรงพยาบาลบุรีรัมย์
10 ก.พ. 2560
เวลา 08:29 น.
13 ก.พ. 2560
เวลา 15:26 น.
21 บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเด็กออทิสติก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
13 ก.พ. 2560
เวลา 09:59 น.
13 ก.พ. 2560
เวลา 10:00 น.
22 “การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized health care)” สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 โรงพยาบาลขอนแก่น
6 ก.พ. 2560
เวลา 13:25 น.
6 ก.พ. 2560
เวลา 13:26 น.
23 “กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา: พลังกลุ่มความสุข” นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 โรงพยาบาลขอนแก่น
6 ก.พ. 2560
เวลา 13:00 น.
6 ก.พ. 2560
เวลา 13:25 น.
24 “สานสัมพันธ์และรับน้องใหม่ CPIRD/ODOD” สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 โรงพยาบาลขอนแก่น
6 ก.พ. 2560
เวลา 12:41 น.
6 ก.พ. 2560
เวลา 13:25 น.
25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาทักษะและพัฒนาตนเองโดยใช้แนวทางนพลักษณ์ โรงพยาบาลขอนแก่น
3 ก.พ. 2560
เวลา 13:06 น.
3 ก.พ. 2560
เวลา 13:21 น.
26 Dream-Do-Done ฝัน ทำ ได้ โรงพยาบาลสุรินทร์
1 ก.พ. 2560
เวลา 21:35 น.
1 ก.พ. 2560
เวลา 21:42 น.
27 โครงการทดสอบจริยธรรมทางการแพทย์และสร้างเสริมสุขภาพสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 โรงพยาบาลขอนแก่น
1 ก.พ. 2560
เวลา 20:43 น.
1 ก.พ. 2560
เวลา 20:49 น.
28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Transformative learning to “CPIRD DNA” ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น
30 ม.ค. 2560
เวลา 17:28 น.
30 ม.ค. 2560
เวลา 17:33 น.
29 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ
26 ม.ค. 2560
เวลา 10:53 น.
26 ม.ค. 2560
เวลา 11:03 น.
30 กิจกรรมพี่รับน้อง โรงพยาบาลศรีสะเกษ
20 ม.ค. 2560
เวลา 15:06 น.
26 ม.ค. 2560
เวลา 09:33 น.
31 กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยแก่ชุมชน โรงพยาบาลอุดรธานี
19 ม.ค. 2560
เวลา 09:36 น.
25 ม.ค. 2560
เวลา 15:53 น.
32 เข้าค่าย โรงพยาบาลศรีสะเกษ
20 ม.ค. 2560
เวลา 10:39 น.
20 ม.ค. 2560
เวลา 10:42 น.
33 อบรมวิชาการชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
20 ม.ค. 2560
เวลา 10:24 น.
20 ม.ค. 2560
เวลา 10:27 น.
34 ชวนน้องอนุรักษ์ธรรมชาติ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
14 ก.พ. 2560
เวลา 13:12 น.
35 ชวนน้องอนุรักษ์ธรรมชาติ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
14 ก.พ. 2560
เวลา 13:12 น.
36 วันมหิดล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
14 ก.พ. 2560
เวลา 15:34 น.
37 อบรมจิตตปัญญาศึกษาระยะสั้นสำหรับนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 7 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
14 ก.พ. 2560
เวลา 15:42 น.
38 พื้นที่เรียนรู้สู่ชุมชน โดยแบ่งเป็นกิจกรรมย่อย ดังนี้ - การเฝ้าระวังป้องกันปัญหาโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานในชุมชน ต.ปากคม - โครงการฝากครรภ์คุณภาพ “ฝากประจำได้ไข่ได้นม” รพ.สต.วังคีรี - การดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง โรงพยาบาลตรัง
14 ก.พ. 2560
เวลา 16:25 น.
39 การเฝ้าระวังป้องกันปัญหาโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานในชุมชน ต.ปากคม โรงพยาบาลตรัง
14 ก.พ. 2560
เวลา 16:47 น.
40 โครงการฝากครรภ์คุณภาพ “ฝากประจำได้ไข่ได้นม” รพ.สต.วังคีรี โรงพยาบาลตรัง
14 ก.พ. 2560
เวลา 16:56 น.
41 กิจกรรมการเรียนรู้วิถีชุมนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลยะลา
15 ก.พ. 2560
เวลา 15:37 น.
42 ตามรอยเท้าพระบิดา “ประโยชน์ของชาวประชาคือกิจที่หนึ่ง” โรงพยาบาลพะเยา
17 ก.พ. 2560
เวลา 10:35 น.
43 ตามรอยเท้าพระราชบิดา “ประโยชน์ของชาวประชาคือกิจที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 ” โรงพยาบาลพะเยา
17 ก.พ. 2560
เวลา 11:09 น.
44 สร้างสื่อวิดีโออนิเมชั่นให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคลมชักเด็กและชุมชน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
20 ก.พ. 2560
เวลา 11:00 น.
45 ปฏิบัติธรรมนำปัญญา โรงพยาบาลนครพิงค์
21 ก.พ. 2560
เวลา 18:53 น.
46 โครงการสัมมนา เรื่องผ่อนพัก ตระหนักรู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงพยาบาลสงขลา
21 ก.พ. 2560
เวลา 20:09 น.
47 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ก่อนเปิดภาคเรียน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
24 ก.พ. 2560
เวลา 09:14 น.
48 แรงบันดาลใจใน รพช. โรงพยาบาลชัยภูมิ
10 ต.ค. 2560
เวลา 14:26 น.
49 ให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ ณ ค่ายลูกเสือ โรงเรียนบ้านดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โรงพยาบาลเชียงราย
11 ต.ค. 2560
เวลา 17:00 น.
50 PAL - ACLS โรงพยาบาลราชบุรี
2 พ.ย. 2560
เวลา 11:08 น.
51 เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นวอร์ด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
24 พ.ย. 2560
เวลา 18:25 น.
52 โครงการค่ายหมอน้อยเชียงรายอาสาพัฒนาชนบท ปีการศึกษา 2560 โรงพยาบาลเชียงราย
1 ก.พ. 2561
เวลา 10:46 น.