เลือกประเภทโครงการตามอัตลักษณ์ CPIRD :

C=Community bonded , P=Passion to learn and work better , I=Integrity , R=Responsibility , D=Dignity

ลำดับ ชื่อกิจกรรม ศศค.
สร้างเมื่อ
แก้ไขล่าสุด
1 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหนูน้อยพัฒนาการสมวัย (วิถีไทยสร้างอนาคต) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
28 ม.ค. 2562
เวลา 12:16 น.
28 ม.ค. 2562
เวลา 12:17 น.
2 กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
2 พ.ย. 2561
เวลา 17:11 น.
2 พ.ย. 2561
เวลา 17:31 น.
3 ชื่อโครงการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “รับน้องอย่างสร้างสรรค์ ก่อนขึ้นเรียนชั้นคลินิก” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงพยาบาลอุดรธานี
15 มิ.ย. 2561
เวลา 17:50 น.
22 ก.ย. 2561
เวลา 16:07 น.
4 กิจกรรมหมอน้อยอาสาพัฒนาชุมชน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
12 ก.ย. 2561
เวลา 15:01 น.
22 ก.ย. 2561
เวลา 16:07 น.
5 กิจกรรมไหว้ครู และรับเสื้อกาวน์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
12 ก.ย. 2561
เวลา 14:37 น.
22 ก.ย. 2561
เวลา 16:06 น.
6 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
12 ก.ย. 2561
เวลา 14:29 น.
22 ก.ย. 2561
เวลา 16:06 น.
7 กิจกรรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
12 ก.ย. 2561
เวลา 15:24 น.
22 ก.ย. 2561
เวลา 16:06 น.
8 กิจกรรมรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
12 ก.ย. 2561
เวลา 15:28 น.
22 ก.ย. 2561
เวลา 15:37 น.
9 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้นพลักษณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในทีมงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
5 ก.ย. 2561
เวลา 16:24 น.
22 ก.ย. 2561
เวลา 15:37 น.
10 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
5 ก.ย. 2561
เวลา 16:05 น.
5 ก.ย. 2561
เวลา 16:29 น.
11 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต (กิจกรรมเสริมหลักสูตร) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
5 ก.ย. 2561
เวลา 16:28 น.
5 ก.ย. 2561
เวลา 16:29 น.
12 กิจกรรมเตรียมมความพร้อมก่อนขึ้นวอร์ด Ready to go 61 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
5 ก.ย. 2561
เวลา 16:18 น.
5 ก.ย. 2561
เวลา 16:29 น.
13 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท เนื่องในวันมหิดลปี 2560 โรงพยาบาลลำปาง
5 ก.ย. 2561
เวลา 11:41 น.
5 ก.ย. 2561
เวลา 11:52 น.
14 โครงการรวมพลังการสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลพุทธโสธร
3 ก.ย. 2561
เวลา 16:25 น.
3 ก.ย. 2561
เวลา 17:11 น.
15 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์แพทย์ชนบท CPIRD DNA โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
17 ส.ค. 2561
เวลา 16:39 น.
17 ส.ค. 2561
เวลา 18:29 น.
16 โครงการนิทรรศการวันมหิดล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
17 ส.ค. 2561
เวลา 17:09 น.
17 ส.ค. 2561
เวลา 17:34 น.
17 โครงการถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2561 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
16 ส.ค. 2561
เวลา 14:52 น.
16 ส.ค. 2561
เวลา 14:58 น.
18 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
15 ส.ค. 2561
เวลา 14:51 น.
15 ส.ค. 2561
เวลา 14:56 น.
19 โครงการหมอน้อยนักพัฒนา ปีการศึกษา 2561 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
14 ส.ค. 2561
เวลา 16:29 น.
14 ส.ค. 2561
เวลา 18:13 น.
20 โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนนิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ ๔ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
23 ก.ค. 2561
เวลา 17:34 น.
24 ก.ค. 2561
เวลา 12:08 น.
21 โครงการศึกษาดูงานภาคสนามกลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
23 ก.ค. 2561
เวลา 17:32 น.
23 ก.ค. 2561
เวลา 17:35 น.
22 โครงการหอพักทัศนารมย์ โรงพยาบาลพิจิตร
16 ก.ค. 2561
เวลา 11:50 น.
16 ก.ค. 2561
เวลา 11:52 น.
23 โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา2560 โรงพยาบาลพิจิตร
16 ก.ค. 2561
เวลา 10:49 น.
16 ก.ค. 2561
เวลา 11:52 น.
24 โครงการจิตอาสาพัฒนายั่งยืน เนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 โรงพยาบาลพิจิตร
11 ก.ค. 2561
เวลา 11:59 น.
16 ก.ค. 2561
เวลา 10:14 น.
25 โครงการสร้างทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมจิตตปัญญา โรงพยาบาลอุดรธานี
4 ก.ค. 2561
เวลา 14:32 น.
4 ก.ค. 2561
เวลา 15:12 น.
26 ค่ายพัฒนาทักษะนักศึกษาแพทย์หลักสูตรนพลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงพยาบาลอุดรธานี
6 มิ.ย. 2561
เวลา 17:08 น.
4 ก.ค. 2561
เวลา 14:26 น.
27 การดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง โรงพยาบาลตรัง
15 ก.พ. 2560
เวลา 09:51 น.
30 พ.ค. 2561
เวลา 14:26 น.
28 กิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชน หน่วยปฐมพยาบาล ณ วัดร่องขุ่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ โรงพยาบาลเชียงราย
8 ม.ค. 2561
เวลา 10:00 น.
8 ม.ค. 2561
เวลา 10:07 น.
29 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก(สายใยสัมพันธ์สวนดอกสู่เชียงราย) ประจำปีการศึกษา 2560 โรงพยาบาลเชียงราย
8 พ.ย. 2560
เวลา 11:35 น.
8 พ.ย. 2560
เวลา 11:52 น.
30 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
16 ต.ค. 2560
เวลา 11:40 น.
16 ต.ค. 2560
เวลา 11:41 น.
31 ค่ายกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตและการทำงานเป็นทีม จิตตปัญญา โรงพยาบาลมหาสารคาม
11 ต.ค. 2560
เวลา 11:54 น.
11 ต.ค. 2560
เวลา 12:22 น.
32 วันมหิดล ณ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม
11 ต.ค. 2560
เวลา 11:16 น.
11 ต.ค. 2560
เวลา 12:22 น.
33 โครงการพัฒนานักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เข้าชมศึกษาโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ชั่งหัวมัน โรงพยาบาลมหาสารคาม
11 ต.ค. 2560
เวลา 12:05 น.
11 ต.ค. 2560
เวลา 12:22 น.
34 กิจกรรมเรียนรู้วิถิชุมชน ณ โรงพยาบาลสุขเสริมสุขภาพ ตำบลท่าไคร้ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม
11 ต.ค. 2560
เวลา 12:20 น.
11 ต.ค. 2560
เวลา 12:22 น.
35 The capture of inspiration โรงพยาบาลสระบุรี
21 ก.พ. 2560
เวลา 17:02 น.
3 ส.ค. 2560
เวลา 11:02 น.
36 วันมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
12 ก.พ. 2560
เวลา 14:42 น.
2 พ.ค. 2560
เวลา 16:54 น.
37 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง : จากนักศึกษาแพทย์สู่แพทย์ชนบทคุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๘ โรงพยาบาลหาดใหญ่
20 มี.ค. 2560
เวลา 20:09 น.
11 เม.ย. 2560
เวลา 17:48 น.
38 โครงการจัดการเรียนรู้ทางคลินิกและปัญหาสุขภาพชุมชนให้กับนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
14 ก.พ. 2560
เวลา 13:18 น.
27 มี.ค. 2560
เวลา 17:01 น.
39 โครงการเรียนรู้ชีวิตหมอชนบท ณ รพ.วังน้ำเขียว โรงพยาบาลขอนแก่น
31 ม.ค. 2560
เวลา 22:30 น.
16 มี.ค. 2560
เวลา 20:34 น.
40 โครงการค่ายอาสาสู่ชุมชนสร้างเสริมทักษะชีวิตนิสิตแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์
21 ก.พ. 2560
เวลา 18:40 น.
22 ก.พ. 2560
เวลา 13:14 น.
41 ประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริม สุขภาพร่วมกับนักศึกษาแพทย์ในชุมชน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
21 ก.พ. 2560
เวลา 09:27 น.
22 ก.พ. 2560
เวลา 12:50 น.
42 พัฒนาการเรียนรู้สู่ชุมชน : เยี่ยมบ้านแบบองค์รวม (Holistic Home Health Care) โรงพยาบาลพระปกเกล้า
16 ก.พ. 2560
เวลา 10:37 น.
16 ก.พ. 2560
เวลา 12:53 น.
43 โครงการวันมหิดล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
9 ก.พ. 2560
เวลา 16:13 น.
15 ก.พ. 2560
เวลา 14:07 น.
44 การส่งนิสิตแพทย์ไปเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์การเป็นเเพทย์ชุมชน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ
14 ก.พ. 2560
เวลา 14:06 น.
14 ก.พ. 2560
เวลา 14:22 น.
45 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท เนื่องในโอกาสวันมหิดลปี 2559(ณ โรงเรียนบ้านห้วยขี้นก อ.แม่พริก ลำปาง) โรงพยาบาลลำปาง
14 ก.พ. 2560
เวลา 09:34 น.
14 ก.พ. 2560
เวลา 10:56 น.
46 พัฒนาทักษะการสื่อการและเจคติสำหรับนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 3 โรงพยาบาลบุรีรัมย์
10 ก.พ. 2560
เวลา 08:29 น.
13 ก.พ. 2560
เวลา 15:26 น.
47 บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเด็กออทิสติก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
13 ก.พ. 2560
เวลา 09:59 น.
13 ก.พ. 2560
เวลา 10:00 น.
48 “การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized health care)” สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 โรงพยาบาลขอนแก่น
6 ก.พ. 2560
เวลา 13:25 น.
6 ก.พ. 2560
เวลา 13:26 น.
49 “กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา: พลังกลุ่มความสุข” นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 โรงพยาบาลขอนแก่น
6 ก.พ. 2560
เวลา 13:00 น.
6 ก.พ. 2560
เวลา 13:25 น.
50 “สานสัมพันธ์และรับน้องใหม่ CPIRD/ODOD” สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 โรงพยาบาลขอนแก่น
6 ก.พ. 2560
เวลา 12:41 น.
6 ก.พ. 2560
เวลา 13:25 น.
51 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาทักษะและพัฒนาตนเองโดยใช้แนวทางนพลักษณ์ โรงพยาบาลขอนแก่น
3 ก.พ. 2560
เวลา 13:06 น.
3 ก.พ. 2560
เวลา 13:21 น.
52 Dream-Do-Done ฝัน ทำ ได้ โรงพยาบาลสุรินทร์
1 ก.พ. 2560
เวลา 21:35 น.
1 ก.พ. 2560
เวลา 21:42 น.
53 โครงการทดสอบจริยธรรมทางการแพทย์และสร้างเสริมสุขภาพสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 โรงพยาบาลขอนแก่น
1 ก.พ. 2560
เวลา 20:43 น.
1 ก.พ. 2560
เวลา 20:49 น.
54 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Transformative learning to “CPIRD DNA” ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น
30 ม.ค. 2560
เวลา 17:28 น.
30 ม.ค. 2560
เวลา 17:33 น.
55 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ
26 ม.ค. 2560
เวลา 10:53 น.
26 ม.ค. 2560
เวลา 11:03 น.
56 กิจกรรมพี่รับน้อง โรงพยาบาลศรีสะเกษ
20 ม.ค. 2560
เวลา 15:06 น.
26 ม.ค. 2560
เวลา 09:33 น.
57 กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยแก่ชุมชน โรงพยาบาลอุดรธานี
19 ม.ค. 2560
เวลา 09:36 น.
25 ม.ค. 2560
เวลา 15:53 น.
58 เข้าค่าย โรงพยาบาลศรีสะเกษ
20 ม.ค. 2560
เวลา 10:39 น.
20 ม.ค. 2560
เวลา 10:42 น.
59 อบรมวิชาการชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
20 ม.ค. 2560
เวลา 10:24 น.
20 ม.ค. 2560
เวลา 10:27 น.
60 ชวนน้องอนุรักษ์ธรรมชาติ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
14 ก.พ. 2560
เวลา 13:12 น.
61 ชวนน้องอนุรักษ์ธรรมชาติ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
14 ก.พ. 2560
เวลา 13:12 น.
62 วันมหิดล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
14 ก.พ. 2560
เวลา 15:34 น.
63 อบรมจิตตปัญญาศึกษาระยะสั้นสำหรับนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 7 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
14 ก.พ. 2560
เวลา 15:42 น.
64 พื้นที่เรียนรู้สู่ชุมชน โดยแบ่งเป็นกิจกรรมย่อย ดังนี้ - การเฝ้าระวังป้องกันปัญหาโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานในชุมชน ต.ปากคม - โครงการฝากครรภ์คุณภาพ “ฝากประจำได้ไข่ได้นม” รพ.สต.วังคีรี - การดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง โรงพยาบาลตรัง
14 ก.พ. 2560
เวลา 16:25 น.
65 การเฝ้าระวังป้องกันปัญหาโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานในชุมชน ต.ปากคม โรงพยาบาลตรัง
14 ก.พ. 2560
เวลา 16:47 น.
66 โครงการฝากครรภ์คุณภาพ “ฝากประจำได้ไข่ได้นม” รพ.สต.วังคีรี โรงพยาบาลตรัง
14 ก.พ. 2560
เวลา 16:56 น.
67 กิจกรรมการเรียนรู้วิถีชุมนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลยะลา
15 ก.พ. 2560
เวลา 15:37 น.
68 ตามรอยเท้าพระบิดา “ประโยชน์ของชาวประชาคือกิจที่หนึ่ง” โรงพยาบาลพะเยา
17 ก.พ. 2560
เวลา 10:35 น.
69 ตามรอยเท้าพระราชบิดา “ประโยชน์ของชาวประชาคือกิจที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 ” โรงพยาบาลพะเยา
17 ก.พ. 2560
เวลา 11:09 น.
70 สร้างสื่อวิดีโออนิเมชั่นให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคลมชักเด็กและชุมชน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
20 ก.พ. 2560
เวลา 11:00 น.
71 ปฏิบัติธรรมนำปัญญา โรงพยาบาลนครพิงค์
21 ก.พ. 2560
เวลา 18:53 น.
72 โครงการสัมมนา เรื่องผ่อนพัก ตระหนักรู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงพยาบาลสงขลา
21 ก.พ. 2560
เวลา 20:09 น.
73 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ก่อนเปิดภาคเรียน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
24 ก.พ. 2560
เวลา 09:14 น.
74 แรงบันดาลใจใน รพช. โรงพยาบาลชัยภูมิ
10 ต.ค. 2560
เวลา 14:26 น.
75 ให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ ณ ค่ายลูกเสือ โรงเรียนบ้านดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โรงพยาบาลเชียงราย
11 ต.ค. 2560
เวลา 17:00 น.
76 PAL - ACLS โรงพยาบาลราชบุรี
2 พ.ย. 2560
เวลา 11:08 น.
77 เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นวอร์ด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
24 พ.ย. 2560
เวลา 18:25 น.
78 โครงการค่ายหมอน้อยเชียงรายอาสาพัฒนาชนบท ปีการศึกษา 2560 โรงพยาบาลเชียงราย
1 ก.พ. 2561
เวลา 10:46 น.
79 ค่ายพัฒนาทักษะนักศึกษาแพทย์หลักสูตรนพลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงพยาบาลอุดรธานี
6 มิ.ย. 2561
เวลา 17:08 น.
80 พิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาแพทย์ และมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลอุดรธานี
15 มิ.ย. 2561
เวลา 18:15 น.
81 ทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมจิตตปัญญาสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่๔ โรงพยาบาลอุดรธานี
4 ก.ค. 2561
เวลา 14:23 น.
82 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตแพทย์เพื่อการเรียนในระดับชั้นคลินิก และการส่งเสริมคุณลักษณะแพทย์(CPIRD DNA)ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงพยาบาลแพร่
4 ก.ค. 2561
เวลา 16:11 น.
83 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตแพทย์ก่อนสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่
4 ก.ค. 2561
เวลา 18:02 น.
84 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อวิชาชีพแพทย์ประจำปีการศึกษา 2561 โรงพยาบาลพิจิตร
19 ก.ค. 2561
เวลา 12:38 น.
85 โครงการวันมหิดล โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
23 ก.ค. 2561
เวลา 17:23 น.
86 โครงการวันเอดส์โลก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
23 ก.ค. 2561
เวลา 17:29 น.
87 โครงการรับน้องขึ้นตึก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
23 ก.ค. 2561
เวลา 17:30 น.
88 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารกับผู้ป่วย Workshop : communication skills for medical students โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
23 ก.ค. 2561
เวลา 17:33 น.
89 โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนนิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ ๖ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
25 ก.ค. 2561
เวลา 12:30 น.
90 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
25 ก.ค. 2561
เวลา 13:31 น.
91 โครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
25 ก.ค. 2561
เวลา 13:39 น.
92 : โครงการกิจกรรมไหว้ครู โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
25 ก.ค. 2561
เวลา 15:44 น.
93 โครงการ “พี่ช่วยแนะ แบ่งปันความรู้สู่น้อง” โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
25 ก.ค. 2561
เวลา 15:48 น.
94 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตแพทย์ ชุมชน “บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม” โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
17 ส.ค. 2561
เวลา 16:49 น.
95 โครงการไหว้ครูแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
17 ส.ค. 2561
เวลา 18:52 น.
96 บำเพ็ญประโยชน์ประโยชน์ “เล่านิทานให้เด็กที่ป่วยเป็นมะเร็งในเม็ดเลือด” CPIRD
30 ส.ค. 2561
เวลา 14:54 น.
97 กฏหมายสำหรับแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
30 ส.ค. 2561
เวลา 15:10 น.
98 มาดีอิสาน showcase โรงพยาบาลอุดรธานี
30 ส.ค. 2561
เวลา 15:20 น.
99 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตตปัญญาศึกษา โรงพยาบาลพุทธโสธร
3 ก.ย. 2561
เวลา 17:36 น.
100 โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โรงพยาบาลลำปาง
5 ก.ย. 2561
เวลา 11:28 น.
101 กิจกรรมวันเด็ก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
5 ก.ย. 2561
เวลา 17:00 น.
102 กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2561 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
5 ก.ย. 2561
เวลา 17:10 น.
103 การเรียนรู้จากพี่สู่น้อง โรงพยาบาลพุทธโสธร
12 ก.ย. 2561
เวลา 14:56 น.
104 การเรียนรู้จากพี่สู่น้อง โรงพยาบาลพุทธโสธร
12 ก.ย. 2561
เวลา 14:57 น.
105 กิจกรรมพิธีมอบเสื้อกาวน์ โรงพยาบาลพุทธโสธร
12 ก.ย. 2561
เวลา 15:04 น.
106 กิจกรรมวันไหว้ครู โรงพยาบาลพุทธโสธร
12 ก.ย. 2561
เวลา 15:13 น.
107 โครงการสร้างทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมจิตตปัญญา สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ โรงพยาบาลอุดรธานี
22 ก.ย. 2561
เวลา 15:32 น.
108 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลผู้ป่วยด้วยศาสตร์มณีเวช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
25 ก.ย. 2561
เวลา 14:57 น.
109 "หมออาสา..มาปลูกป่า" CPIRD
29 ต.ค. 2561
เวลา 13:29 น.