หมายเหตุ** สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เมื่อเขตสุขภาพตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติ จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สอบถามเงื่อนไขการสมัครและคุณสมบัติฯ ติดต่อ คุณนิรัชรา ราโชกาญจน์, คุณกนกลักษณ์ อภิชัยสวัสดิ์

โทรศัพท์ 0-2590-1980, 062-5927411 โทรสาร 0-2590-1979

( หากมีปัญหาการใช้งานโปรแกรม )

ติดต่อ 02 590 1979, resident@cpird.in.th (คุณ นวพรรษ)