รับหนังสือรับรองต้นสังกัด รอบ1 ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. 60 เวลาราชการ 8:30-12.00 น.และ 13.00-16.30 น. ณ สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท อาคาร 5 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รับหนังสือรับรองต้นสังกัด ได้ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560) มารับด้วยตนเองนำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย

ผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 2) สามารถรับหนังสือรับรองต้นสังกัดได้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 29 กันยายน 2560 และ *** ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ต้องไปราชการต่างจังหวัด ให้เดินทางมารับในภายหลัง ***

ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่สามารถมารับด้วยตนเอง ต้องมีใบมอบฉันทะ โดยระบุรายละเอียดผู้มอบฉันทะ (ชื่อนามสกุล,เลขประจำตัวประชาชน,เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม,สาขาและหน่วยงานที่ได้รับต้นสังกัด) รายละเอียดผู้รับมอบฉันทะ (ชื่อนามสกุล,เลขประจำตัวประชาชน) ประกอบในใบมอบฉันทะด้วย พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อสำเนาถูกต้องทุกฉบับ (ตัวอย่าง.ดูได้ที่ดาวน์โหลดเอกสาร) หมายเหตุ** สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เมื่อเขตสุขภาพตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติ จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สอบถามเงื่อนไขการสมัครและคุณสมบัติฯ ติดต่อ คุณนิรัชรา ราโชกาญจน์, คุณกนกลักษณ์ อภิชัยสวัสดิ์

โทรศัพท์ 0-2590-1980, 062-5927411 โทรสาร 0-2590-1979

( หากมีปัญหาการใช้งานโปรแกรม )

ติดต่อ 02 590 1979, resident@cpird.in.th (คุณ นวพรรษ)