ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน รอบหลังรอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถรับหนังสือรับรองต้นสังกัด ได้ที่สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท อาคาร 5 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 ตุลาคม 2560 เวลาราชการ 8.30 -12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.(รับด้วยตนเอง โปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาด้วย)

ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่สามารถมารับด้วยตนเอง ต้องมีใบมอบฉันทะ โดยระบุรายละเอียดผู้มอบฉันทะ (ชื่อนามสกุล,เลขประจำตัวประชาชน,เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม,สาขาและหน่วยงานที่ได้รับต้นสังกัด) รายละเอียดผู้รับมอบฉันทะ (ชื่อนามสกุล,เลขประจำตัวประชาชน) ประกอบในใบมอบฉันทะด้วย พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อสำเนาถูกต้องทุกฉบับ (ตัวอย่าง.ดูได้ที่ดาวน์โหลดเอกสาร) หมายเหตุ** สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เมื่อเขตสุขภาพตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติ จะถูกตัดสิทธิ์ทันที


 ผลการคัดเลือก
สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สอบถามเงื่อนไขการสมัครและคุณสมบัติฯ ติดต่อ คุณนิรัชรา ราโชกาญจน์, คุณกนกลักษณ์ อภิชัยสวัสดิ์

โทรศัพท์ 0-2590-1980, 062-5927411 โทรสาร 0-2590-1979

( หากมีปัญหาการใช้งานโปรแกรม )

ติดต่อ 02 590 1979, resident@cpird.in.th (คุณ นวพรรษ)