ตารางกำหนดวันสอบสัมภาษณ์

ลำดับศูนย์แพทย์ฯsizeโควตาทั้งหมดสาขาจำนวนโควตาวันที่เวลาสถานที่สอบสัมภาษณ์
1รพ.ขอนแก่นL15สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา330 พฤศจิกายน 256008:30 น.ห้องประชุม สุจินต์ ผลากรกุล ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลขอนแก่น
กุมารเวชศาสตร์330 พฤศจิกายน 256008:30 น.ห้องประชุม สุจินต์ ผลากรกุล ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลขอนแก่น
ออร์โธปิดิกส์330 พฤศจิกายน 256008:30 น.ห้องประชุม สุจินต์ ผลากรกุล ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลขอนแก่น
ศัลยศาสตร์230 พฤศจิกายน 256008:30 น.ห้องประชุม สุจินต์ ผลากรกุล ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลขอนแก่น
อายุรศาสตร์430 พฤศจิกายน 256008:30 น.ห้องประชุม สุจินต์ ผลากรกุล ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลขอนแก่น
2รพ.สรรพสิทธิประสงค์L15ออร์โธปิดิกส์38 ธันวาคม 256009:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ห้อง201 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
กุมารเวชศาสตร์312 ธันวาคม 256009:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ห้อง201 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ศัลยศาสตร์28 ธันวาคม 256009:12 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ห้อง201 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อายุรศาสตร์48 ธันวาคม 256009:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ห้อง201 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา38 ธันวาคม 256009:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ห้อง201 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
3รพ.อุดรธานีM14กุมารเวชศาสตร์21 ธันวาคม 256014:00 น.ห้องประชุม 1 ศูนย์แพทย์ฯ
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา21 ธันวาคม 256014:00 น.ห้องประชุม 1 ศูนย์แพทย์ฯ
ศัลยศาสตร์31 ธันวาคม 256014:00 น.ห้องประชุม 1 ศูนย์แพทย์ฯ
อายุรศาสตร์31 ธันวาคม 256014:00 น.ห้องประชุม 1 ศูนย์แพทย์ฯ
ออร์โธปิดิกส์21 ธันวาคม 256014:00 น.ห้องประชุม 1 ศูนย์แพทย์ฯ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน21 ธันวาคม 256014:00 น.ห้องประชุม 1 ศูนย์แพทย์ฯ
4รพ.มหาสารคามS12อายุรศาสตร์27 ธันวาคม 256013:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม
ศัลยศาสตร์27 ธันวาคม 256013:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา27 ธันวาคม 256013:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม
ออร์โธปิดิกส์27 ธันวาคม 256007:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน17 ธันวาคม 256013:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม
เวชศาสตร์ครอบครัว17 ธันวาคม 256013:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม
กุมารเวชศาสตร์27 ธันวาคม 256013:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม
5รพ.สระบุรีM15สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา230 พฤศจิกายน 256008:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสระบุรี ชั้น 1
ศัลยศาสตร์330 พฤศจิกายน 256008:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสระบุรี ชั้น 1
อายุรศาสตร์330 พฤศจิกายน 256008:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสระบุรี ชั้น 1
ออร์โธปิดิกส์230 พฤศจิกายน 256008:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสระบุรี ชั้น 1
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน230 พฤศจิกายน 256008:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสระบุรี ชั้น 1
เวชศาสตร์ครอบครัว130 พฤศจิกายน 256008:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสระบุรี ชั้น 1
กุมารเวชศาสตร์230 พฤศจิกายน 256008:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสระบุรี ชั้น 1
6รพ.สุราษฎร์ธานีM13สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา230 พฤศจิกายน 256013:30 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ออร์โธปิดิกส์230 พฤศจิกายน 256013:30 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
กุมารเวชศาสตร์27 ธันวาคม 256013:30 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
เวชศาสตร์ครอบครัว16 ธันวาคม 256013:30 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
อายุรศาสตร์34 ธันวาคม 256013:30 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ศัลยศาสตร์312 ธันวาคม 256013:00 น.ห้องประชุมศัลยกรรม
7รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์S10อายุรศาสตร์21 ธันวาคม 256014:00 น.ชั้น2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ศัลยศาสตร์24 ธันวาคม 256013:30 น.ชั้น2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา24 ธันวาคม 256014:00 น.ชั้น2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
กุมารเวชศาสตร์24 ธันวาคม 256014:30 น.ชั้น2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ออร์โธปิดิกส์24 ธันวาคม 256015:00 น.ชั้น2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
8รพ.พุทธโสธรM15เวชศาสตร์ครอบครัว212 ธันวาคม 256010:00 น.ณ สำนักงานองค์แพทย์ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเเกียรติ รพ.พุทธโสธร
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา21 ธันวาคม 256013:00 น.ณ สำนักงานองค์แพทย์ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเเกียรติ รพ.พุทธโสธร
อายุรศาสตร์312 ธันวาคม 256010:00 น.ณ สำนักงานองค์แพทย์ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเเกียรติ รพ.พุทธโสธร
ศัลยศาสตร์24 ธันวาคม 256014:00 น.ณ สำนักงานองค์แพทย์ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเเกียรติ รพ.พุทธโสธร
กุมารเวชศาสตร์31 ธันวาคม 256014:00 น.ณ สำนักงานองค์แพทย์ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเเกียรติ รพ.พุทธโสธร
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน112 ธันวาคม 256010:00 น.ณ สำนักงานองค์แพทย์ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเเกียรติ รพ.พุทธโสธร
ออร์โธปิดิกส์24 ธันวาคม 256013:00 น.ณ สำนักงานองค์แพทย์ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเเกียรติ รพ.พุทธโสธร
9รพ.มหาราชนครราชสีมาL18เวชศาสตร์ครอบครัว130 พฤศจิกายน 256008:00 น.ห้องประชุมกลุ่มงานเวชกรรมสังคม
อายุรศาสตร์330 พฤศจิกายน 256008:00 น.ห้องประชุมบวรจิระสุข ชั้น 9 อาคารตึก 8 ชั้น
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน230 พฤศจิกายน 256010:00 น.ห้องประชุมศิริกุล กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ศัลยศาสตร์31 ธันวาคม 256009:00 น.ห้องประชุมศัลยกรรม ชั้น 5 ซ้าย อาคารตึก 8 ชั้น
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา330 พฤศจิกายน 256008:00 น.ห้องประชุมกลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
กุมารเวชศาสตร์330 พฤศจิกายน 256013:00 น.ห้องประชุมวงษ์ชวลิตกุล กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
ออร์โธปิดิกส์330 พฤศจิกายน 256013:00 น.ห้องประชุมสุขเสถียร กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
10รพ.สวรรค์ประชารักษ์M15อายุรศาสตร์37 ธันวาคม 256014:00 น.ห้องพักแพทย์ อาคาร 3 ชั้น 5 รพ.สวรรค์ประชารักษ์
เวชศาสตร์ครอบครัว14 ธันวาคม 256009:00 น.กลุ่มงานเวชกรรมสังคม อาคาร 4 ชั้น 3 รพ.สวรรค์ประชารักษ์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา21 ธันวาคม 256013:00 น.ห้องพักแพทย์ อาคาร 4 ชั้น 3 รพ.สวรรค์ประชารักษ์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน230 พฤศจิกายน 256009:30 น.กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.สวรรค์ประชารักษ์
ออร์โธปิดิกส์28 ธันวาคม 256014:00 น.ห้องพักแพทย์ อาคาร 3 ชั้น 4 รพ.สวรรค์ประชารักษ์
กุมารเวชศาสตร์27 ธันวาคม 256013:00 น.ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 2 รพ.สวรรค์ประชารักษ์
ศัลยศาสตร์38 ธันวาคม 256014:00 น.ห้องพักแพทย์ อาคาร 3 ชั้น 4 รพ.สวรรค์ประชารักษ์
11รพ.มหาราชนครศรีธรรมราชM13ออร์โธปิดิกส์230 พฤศจิกายน 256013:30 น.ห้องประชุมกรุงชิง
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน130 พฤศจิกายน 256013:30 น.ห้องประชุมกรุงชิง
อายุรศาสตร์430 พฤศจิกายน 256013:30 น.ห้องประชุมกรุงชิง
ศัลยศาสตร์230 พฤศจิกายน 256013:30 น.ห้องประชุมกรุงชิง
กุมารเวชศาสตร์230 พฤศจิกายน 256013:30 น.ห้องประชุมกรุงชิง
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา230 พฤศจิกายน 256013:30 น.ห้องประชุมกรุงชิง
12รพ.ชลบุรีL18กุมารเวชศาสตร์330 พฤศจิกายน 256008:00 น.ห้องประชุมนายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ชลบุรี
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา330 พฤศจิกายน 256008:00 น.ห้องประชุมนายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ชลบุรี
ออร์โธปิดิกส์330 พฤศจิกายน 256008:00 น.ห้องประชุมนายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ชลบุรี
อายุรศาสตร์330 พฤศจิกายน 256008:00 น.ห้องประชุมนายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ชลบุรี
ศัลยศาสตร์330 พฤศจิกายน 256008:00 น.ห้องประชุมนายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ชลบุรี
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน130 พฤศจิกายน 256008:00 น.ห้องประชุมนายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ชลบุรี
เวชศาสตร์ครอบครัว230 พฤศจิกายน 256008:00 น.ห้องประชุมนายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ชลบุรี
13รพ.พระปกเกล้า จันทบุรีL17สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา330 พฤศจิกายน 256013:00 น.สำนักงานภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
กุมารเวชศาสตร์330 พฤศจิกายน 256013:00 น.สำนักงานภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์330 พฤศจิกายน 256013:00 น.สำนักงานภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน130 พฤศจิกายน 256013:00 น.สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวชศาสตร์ครอบครัว130 พฤศจิกายน 256013:00 น.สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
ศัลยศาสตร์330 พฤศจิกายน 256013:00 น.สำนักงานภาควิชาศัลยศาสตร์
อายุรศาสตร์330 พฤศจิกายน 256013:00 น.สำนักงานภาควิชาอายุรศาสตร์
14รพ.พุทธชินราช พิษณุโลกL17ออร์โธปิดิกส์330 พฤศจิกายน 256008:00 น.ห้องประชุมแววมยุรา อาคารมหิดล ชั้น 2 และห้องประชุมกลุ่มงานที่รับสมัคร
กุมารเวชศาสตร์330 พฤศจิกายน 256008:00 น.ห้องประชุมแววมยุรา อาคารมหิดล ชั้น 2 และห้องประชุมกลุ่มงานที่รับสมัคร
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน230 พฤศจิกายน 256008:00 น.ห้องประชุมแววมยุรา อาคารมหิดล ชั้น 2 และห้องประชุมกลุ่มงานที่รับสมัคร
อายุรศาสตร์330 พฤศจิกายน 256008:00 น.ห้องประชุมแววมยุรา อาคารมหิดล ชั้น 2 และห้องประชุมกลุ่มงานที่รับสมัคร
ศัลยศาสตร์330 พฤศจิกายน 256008:00 น.ห้องประชุมแววมยุรา อาคารมหิดล ชั้น 2 และห้องประชุมกลุ่มงานที่รับสมัคร
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา330 พฤศจิกายน 256008:00 น.ห้องประชุมแววมยุรา อาคารมหิดล ชั้น 2 และห้องประชุมกลุ่มงานที่รับสมัคร
15รพ.อุตรดิตถ์M14อายุรศาสตร์34 ธันวาคม 256013:00 น.ห้องประชุมศูนย์แพทย์ฯ อาคารศูนย์แพทย์ฯ ชั้น 2 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ศัลยศาสตร์34 ธันวาคม 256015:30 น.ห้องประชุมศูนย์แพทย์ฯ อาคารศูนย์แพทย์ฯ ชั้น 2 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
กุมารเวชศาสตร์24 ธันวาคม 256014:00 น.ห้องประชุมศูนย์แพทย์ฯ อาคารศูนย์แพทย์ฯ ชั้น 2 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ออร์โธปิดิกส์28 ธันวาคม 256013:00 น.ห้องประชุมศูนย์แพทย์ฯ อาคารศูนย์แพทย์ฯ ชั้น 2 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา24 ธันวาคม 256015:00 น.ห้องประชุมศูนย์แพทย์ฯ อาคารศูนย์แพทย์ฯ ชั้น 2 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เวชศาสตร์ครอบครัว14 ธันวาคม 256016:00 น.ห้องประชุมศูนย์แพทย์ฯ อาคารศูนย์แพทย์ฯ ชั้น 2 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน14 ธันวาคม 256013:30 น.ห้องประชุมศูนย์แพทย์ฯ อาคารศูนย์แพทย์ฯ ชั้น 2 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
16รพ.แพร่S12กุมารเวชศาสตร์212 ธันวาคม 256009:00 น.ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา212 ธันวาคม 256009:00 น.ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่
ศัลยศาสตร์212 ธันวาคม 256009:00 น.ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่
อายุรศาสตร์212 ธันวาคม 256009:00 น.ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน212 ธันวาคม 256009:00 น.ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่
ออร์โธปิดิกส์212 ธันวาคม 256009:00 น.ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่
17รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชS11เวชศาสตร์ฉุกเฉิน113 ธันวาคม 256013:00 น.ห้องตักการบุรี ชั้น 3 อาคารศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศัลยศาสตร์213 ธันวาคม 256013:00 น.ห้องตักการบุรี ชั้น 3 อาคารศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ออร์โธปิดิกส์213 ธันวาคม 256013:00 น.ห้องตักการบุรี ชั้น 3 อาคารศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
กุมารเวชศาสตร์213 ธันวาคม 256013:00 น.ห้องตักการบุรี ชั้น 3 อาคารศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา213 ธันวาคม 256013:00 น.ห้องตักการบุรี ชั้น 3 อาคารศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อายุรศาสตร์213 ธันวาคม 256013:00 น.ห้องตักการบุรี ชั้น 3 อาคารศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
18รพ.พิจิตรS12ศัลยศาสตร์26 ธันวาคม 256009:00 น.ห้องประชุมองค์กรแพทย์ อาคารหลวงปู่ทองดี รพ.พิจิตร
กุมารเวชศาสตร์26 ธันวาคม 256009:00 น.ห้องประชุมองค์กรแพทย์ อาคารหลวงปู่ทองดี รพ.พิจิตร
เวชศาสตร์ครอบครัว26 ธันวาคม 256009:00 น.ห้องประชุมองค์กรแพทย์ อาคารหลวงปู่ทองดี รพ.พิจิตร
อายุรศาสตร์26 ธันวาคม 256009:00 น.ห้องประชุมองค์กรแพทย์ อาคารหลวงปู่ทองดี รพ.พิจิตร
ออร์โธปิดิกส์26 ธันวาคม 256009:00 น.ห้องประชุมองค์กรแพทย์ อาคารหลวงปู่ทองดี รพ.พิจิตร
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา26 ธันวาคม 256009:00 น.ห้องประชุมองค์กรแพทย์ อาคารหลวงปู่ทองดี รพ.พิจิตร
19รพ.ลำปางL17เวชศาสตร์ฉุกเฉิน24 ธันวาคม 256008:03 น.ห้องเรียน ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง
อายุรศาสตร์44 ธันวาคม 256008:30 น.ห้องเรียน ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง
ศัลยศาสตร์24 ธันวาคม 256008:30 น.ห้องเรียน ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง
กุมารเวชศาสตร์44 ธันวาคม 256008:30 น.ห้องเรียน ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง
ออร์โธปิดิกส์34 ธันวาคม 256008:30 น.ห้องเรียน ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา24 ธันวาคม 256008:30 น.ห้องเรียน ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง
20รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์L19เวชศาสตร์ครอบครัว230 พฤศจิกายน 256009:00 น.ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน230 พฤศจิกายน 256009:00 น.ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
กุมารเวชศาสตร์430 พฤศจิกายน 256009:00 น.ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา230 พฤศจิกายน 256009:00 น.ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
ศัลยศาสตร์330 พฤศจิกายน 256009:00 น.ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
อายุรศาสตร์430 พฤศจิกายน 256009:00 น.ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
ออร์โธปิดิกส์230 พฤศจิกายน 256009:00 น.ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
21รพ.หาดใหญ่L19สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา230 พฤศจิกายน 256008:30 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่
ศัลยศาสตร์330 พฤศจิกายน 256008:30 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน230 พฤศจิกายน 256008:30 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่
อายุรศาสตร์430 พฤศจิกายน 256008:30 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่
เวชศาสตร์ครอบครัว230 พฤศจิกายน 256008:30 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่
ออร์โธปิดิกส์330 พฤศจิกายน 256008:30 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่
กุมารเวชศาสตร์330 พฤศจิกายน 256008:30 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่
22รพ.บุรีรัมย์M12สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา214 ธันวาคม 256013:30 น.ห้องประชุม กลุ่มงานสูติ อาคารแม่และเด็ก ชั้น 2 โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ศัลยศาสตร์214 ธันวาคม 256009:00 น.ห้องประชุม กลุ่มงานศัลยกรรม อาคารศัลยกรรมชั้น 4 โรงพยาบาลบุรีรัมย์
อายุรศาสตร์314 ธันวาคม 256013:30 น.ห้องพักแพทย์ ชั้น 2 ตึสงฆ์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ออร์โธปิดิกส์213 ธันวาคม 256010:00 น.ห้องประชุมกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ ติดห้องตรวจ OPD ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
กุมารเวชศาสตร์314 ธันวาคม 256013:30 น.ห้องประชุม กลุ่มงานกุมารเวชกรรม ชั้น 4 อาคารแม่และเด็ก โรงพยาบาลบุรีรัมย์
23รพ.สุรินทร์M12ศัลยศาสตร์330 พฤศจิกายน 256009:00 น.ชั้น 9 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์
กุมารเวชศาสตร์230 พฤศจิกายน 256009:00 น.ชั้น 9 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์
ออร์โธปิดิกส์230 พฤศจิกายน 256009:00 น.ชั้น 9 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์
อายุรศาสตร์330 พฤศจิกายน 256009:00 น.ชั้น 9 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา230 พฤศจิกายน 256009:00 น.ชั้น 9 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์
24รพ.ชัยภูมิS12กุมารเวชศาสตร์213 ธันวาคม 256014:00 น.ชั้น 1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชัยภูมิ
เวชศาสตร์ครอบครัว113 ธันวาคม 256014:00 น.ชั้น 1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชัยภูมิ
อายุรศาสตร์213 ธันวาคม 256014:00 น.ชั้น 1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชัยภูมิ
ศัลยศาสตร์213 ธันวาคม 256014:00 น.ชั้น 1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชัยภูมิ
ออร์โธปิดิกส์213 ธันวาคม 256014:00 น.ชั้น 1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชัยภูมิ
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา213 ธันวาคม 256014:00 น.ชั้น 1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชัยภูมิ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน113 ธันวาคม 256014:00 น.ชั้น 1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชัยภูมิ
25รพ.กาฬสินธุ์M12ศัลยศาสตร์27 ธันวาคม 256009:30 น.ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
กุมารเวชศาสตร์37 ธันวาคม 256009:30 น.ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา27 ธันวาคม 256009:30 น.ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
อายุรศาสตร์37 ธันวาคม 256009:30 น.ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ออร์โธปิดิกส์27 ธันวาคม 256009:30 น.ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
26รพ.ร้อยเอ็ดM14กุมารเวชศาสตร์29 ธันวาคม 256009:00 น.ห้องประชุมทางไกล อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
อายุรศาสตร์38 ธันวาคม 256009:00 น.ห้องประชุมทางไกล อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ศัลยศาสตร์38 ธันวาคม 256009:00 น.ห้องประชุมทางไกล อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา28 ธันวาคม 256009:00 น.ห้องประชุมทางไกล อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
เวชศาสตร์ครอบครัว19 ธันวาคม 256009:00 น.ห้องประชุมทางไกล อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน19 ธันวาคม 256009:00 น.ห้องประชุมทางไกล อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ออร์โธปิดิกส์29 ธันวาคม 256009:00 น.ห้องประชุมทางไกล อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
27รพ.ตรังS11ออร์โธปิดิกส์26 ธันวาคม 256013:00 น.ห้องประชุมศูนย์แพทย์ฯ
อายุรศาสตร์212 ธันวาคม 256013:00 น.ห้องประชุมศูนย์แพทย์ฯ
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา212 ธันวาคม 256013:00 น.ห้องประชุมศูนย์แพทย์ฯ
ศัลยศาสตร์212 ธันวาคม 256013:00 น.ห้องประชุมศูนย์แพทย์ฯ
กุมารเวชศาสตร์212 ธันวาคม 256013:00 น.ห้องประชุมศูนย์แพทย์ฯ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน112 ธันวาคม 256013:00 น.ห้องประชุมศูนย์แพทย์ฯ
28รพ.วชิระภูเก็ตS12ออร์โธปิดิกส์24 ธันวาคม 256012:30 น.ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
กุมารเวชศาสตร์26 ธันวาคม 256012:30 น.ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา21 ธันวาคม 256012:30 น.ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
อายุรศาสตร์24 ธันวาคม 256012:30 น.ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ศัลยศาสตร์27 ธันวาคม 256012:30 น.ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน17 ธันวาคม 256012:30 น.ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เวชศาสตร์ครอบครัว16 ธันวาคม 256012:30 น.ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
29รพ.สงขลาS13กุมารเวชศาสตร์230 พฤศจิกายน 256010:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา
เวชศาสตร์ครอบครัว230 พฤศจิกายน 256010:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน130 พฤศจิกายน 256010:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา
ศัลยศาสตร์230 พฤศจิกายน 256010:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา230 พฤศจิกายน 256010:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา
อายุรศาสตร์230 พฤศจิกายน 256010:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา
ออร์โธปิดิกส์230 พฤศจิกายน 256010:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา
30รพ.ศรีสะเกษS11เวชศาสตร์ครอบครัว130 พฤศจิกายน 256014:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ศัลยศาสตร์213 ธันวาคม 256014:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ออร์โธปิดิกส์212 ธันวาคม 256014:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กุมารเวชศาสตร์212 ธันวาคม 256014:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา212 ธันวาคม 256014:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
อายุรศาสตร์27 ธันวาคม 256014:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
31รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรS13อายุรศาสตร์230 พฤศจิกายน 256013:30 น.ชั้น3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ศัลยศาสตร์230 พฤศจิกายน 256013:30 น.ชั้น3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ออร์โธปิดิกส์230 พฤศจิกายน 256013:30 น.ชั้น3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา230 พฤศจิกายน 256013:30 น.ชั้น3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
กุมารเวชศาสตร์230 พฤศจิกายน 256013:30 น.ชั้น3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน230 พฤศจิกายน 256013:30 น.ชั้น3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เวชศาสตร์ครอบครัว130 พฤศจิกายน 256013:30 น.ชั้น3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
32รพ.พะเยาS10กุมารเวชศาสตร์26 ธันวาคม 256013:30 น.ห้อง Conference Room 7D อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
ออร์โธปิดิกส์26 ธันวาคม 256013:30 น.ห้อง Conference Room 7D อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา26 ธันวาคม 256013:30 น.ห้อง Conference Room 7D อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
ศัลยศาสตร์26 ธันวาคม 256013:30 น.ห้อง Conference Room 7D อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
อายุรศาสตร์26 ธันวาคม 256013:30 น.ห้อง Conference Room 7D อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
33รพ.นครพิงค์S14เวชศาสตร์ครอบครัว21 ธันวาคม 256010:00 น.ศูนย์เเพทยศาสตร์ฯ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน21 ธันวาคม 256010:00 น.ศูนย์เเพทยศาสตร์ฯ
ออร์โธปิดิกส์21 ธันวาคม 256010:00 น.ศูนย์เเพทยศาสตร์ฯ
อายุรศาสตร์21 ธันวาคม 256010:00 น.ศูนย์เเพทยศาสตร์ฯ
ศัลยศาสตร์21 ธันวาคม 256010:00 น.ศูนย์เเพทยศาสตร์ฯ
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา21 ธันวาคม 256010:00 น.ศูนย์เเพทยศาสตร์ฯ
กุมารเวชศาสตร์21 ธันวาคม 256010:00 น.ศูนย์เเพทยศาสตร์ฯ
34รพ.ราชบุรีM15อายุรศาสตร์31 ธันวาคม 256013:00 น.กลุ่มงานอายุรกรรม ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 3
ศัลยศาสตร์37 ธันวาคม 256010:00 น.ห้องหัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม ตึกเมตตาฯ ชั้น 1
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา24 ธันวาคม 256014:00 น.กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม ตึกเมตตาฯ ชั้น 3
กุมารเวชศาสตร์28 ธันวาคม 256010:00 น.กลุ่มงานกุมารเวชกรรม ตึกเจ้ามหาจักรี ชั้น 2
ออร์โธปิดิกส์24 ธันวาคม 256013:30 น.ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ตึกกาญจนาภิเษก ชั้น 1
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน14 ธันวาคม 256009:00 น.กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
เวชศาสตร์ครอบครัว27 ธันวาคม 256013:00 น.กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
35รพ.ยะลาS10สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา213 ธันวาคม 256013:30 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรฯชั้น 2
กุมารเวชศาสตร์214 ธันวาคม 256013:30 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรฯชั้น 2
อายุรศาสตร์27 ธันวาคม 256013:30 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรฯชั้น 2
ศัลยศาสตร์26 ธันวาคม 256013:30 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรฯชั้น 2