ตารางกำหนดวันสอบสัมภาษณ์

ลำดับศูนย์แพทย์ฯsizeโควตาทั้งหมดสาขาจำนวนโควตาวันที่เวลาสถานที่สอบสัมภาษณ์
1รพ.ขอนแก่นL13สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา230 พฤศจิกายน 256108:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น
ออร์โธปิดิกส์230 พฤศจิกายน 256108:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น
ศัลยศาสตร์330 พฤศจิกายน 256108:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น
อายุรศาสตร์330 พฤศจิกายน 256108:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น
กุมารเวชศาสตร์330 พฤศจิกายน 256108:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น
2รพ.สรรพสิทธิประสงค์L13กุมารเวชศาสตร์330 พฤศจิกายน 256109:00 น.ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อายุรศาสตร์330 พฤศจิกายน 256109:00 น.ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ศัลยศาสตร์130 พฤศจิกายน 256109:00 น.ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา330 พฤศจิกายน 256109:00 น.ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ออร์โธปิดิกส์330 พฤศจิกายน 256109:00 น.ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
3รพ.อุดรธานีM11กุมารเวชศาสตร์230 พฤศจิกายน 256113:30 น.ห้องประชุม 1 ศูนย์แพทย์
ศัลยศาสตร์230 พฤศจิกายน 256113:30 น.ห้องประชุม 1 ศูนย์แพทย์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา230 พฤศจิกายน 256113:30 น.ห้องประชุม 1 ศูนย์แพทย์
อายุรศาสตร์330 พฤศจิกายน 256113:30 น.ห้องประชุม 1 ศูนย์แพทย์
ออร์โธปิดิกส์230 พฤศจิกายน 256113:30 น.ห้องประชุม 1 ศูนย์แพทย์
4รพ.มหาสารคามS9สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา16 ธันวาคม 256113:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม
อายุรศาสตร์36 ธันวาคม 256113:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม
ออร์โธปิดิกส์16 ธันวาคม 256113:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม
กุมารเวชศาสตร์26 ธันวาคม 256113:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม
ศัลยศาสตร์26 ธันวาคม 256113:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม
5รพ.สระบุรีM11ศัลยศาสตร์330 พฤศจิกายน 256108:30 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสระบุรี ชั้น 1
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา130 พฤศจิกายน 256108:30 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสระบุรี ชั้น 1
ออร์โธปิดิกส์230 พฤศจิกายน 256108:30 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสระบุรี ชั้น 1
กุมารเวชศาสตร์230 พฤศจิกายน 256108:30 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสระบุรี ชั้น 1
อายุรศาสตร์330 พฤศจิกายน 256108:30 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสระบุรี ชั้น 1
6รพ.สุราษฎร์ธานีM11อายุรศาสตร์34 ธันวาคม 256113:00 น.ห้องประชุม 2 อาคาร Excellence
ศัลยศาสตร์23 ธันวาคม 256113:30 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
ออร์โธปิดิกส์24 ธันวาคม 256113:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา26 ธันวาคม 256113:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
กุมารเวชศาสตร์23 ธันวาคม 256113:30 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
7รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์S9ออร์โธปิดิกส์23 ธันวาคม 256115:00 น.ห้องประชุม1 ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้น2 อาคารศูนย์แพทย์
กุมารเวชศาสตร์13 ธันวาคม 256114:00 น.ห้องประชุม1 ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้น2 อาคารศูนย์แพทย์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา13 ธันวาคม 256113:00 น.ห้องประชุม1 ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้น2 อาคารศูนย์แพทย์
ศัลยศาสตร์230 พฤศจิกายน 256114:00 น.ห้องประชุม1 ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้น2 อาคารศูนย์แพทย์
อายุรศาสตร์330 พฤศจิกายน 256113:00 น.ห้องประชุม1 ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้น2 อาคารศูนย์แพทย์
8รพ.พุทธโสธรM11ออร์โธปิดิกส์23 ธันวาคม 256113:00 น.ณ สำนักงานองค์แพทย์ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเเกียรติ รพ.พุทธโสธร
กุมารเวชศาสตร์33 ธันวาคม 256113:00 น.ณ สำนักงานองค์แพทย์ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเเกียรติ รพ.พุทธโสธร
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา26 ธันวาคม 256109:00 น.ณ สำนักงานองค์แพทย์ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเเกียรติ รพ.พุทธโสธร
ศัลยศาสตร์16 ธันวาคม 256109:00 น.ณ สำนักงานองค์แพทย์ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเเกียรติ รพ.พุทธโสธร
อายุรศาสตร์36 ธันวาคม 256109:00 น.ณ สำนักงานองค์แพทย์ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเเกียรติ รพ.พุทธโสธร
9รพ.มหาราชนครราชสีมาL13ออร์โธปิดิกส์230 พฤศจิกายน 256109:00 น.ห้องประชุมภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ศัลยศาสตร์330 พฤศจิกายน 256109:00 น.ห้องประชุมภาควิชาศัลยศาสตร์ ชั้น 5 ซ้าย อาคารตึก 8 ชั้น
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา230 พฤศจิกายน 256108:30 น. ห้องประชุมกลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
กุมารเวชศาสตร์330 พฤศจิกายน 256113:00 น.ห้องประชุมวงษ์ชวลิตกุล 1 ธุรการกุมาร
อายุรศาสตร์330 พฤศจิกายน 256109:30 น.ห้องประชุมบวร จิระสุข ภาควิชาอายุรศาสตร์
10รพ.สวรรค์ประชารักษ์M11ศัลยศาสตร์36 ธันวาคม 256114:00 น.ห้องพักแพทย์ศัลยกรรม ชั้น 4 ตึก 3 รพ.สวรรค์ประชารักษ์
ออร์โธปิดิกส์26 ธันวาคม 256113:00 น.ห้องพักแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ชั้น 4 ตึก 3 รพ.สวรรค์ประชารักษ์
กุมารเวชศาสตร์24 ธันวาคม 256113:30 น.ห้องพักแพทย์กุมารเวชกรรม ชั้น 2 ตึก 3 รพ.สวรรค์ประชารักษ์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา14 ธันวาคม 256110:00 น.ห้องพักแพทย์สูติ-นรีเวช ชั้น 3 ตึก 4 รพ.สวรรค์ประชารักษ์
อายุรศาสตร์34 ธันวาคม 256114:00 น.ห้องพักแพทย์อายรุกรรม ชั้น 5 ตึก 3 รพ.สวรรค์ประชารักษ์
11รพ.มหาราชนครศรีธรรมราชM11กุมารเวชศาสตร์230 พฤศจิกายน 256113:30 น.ห้องประชุมศูนย์แพทย์ฯ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
ออร์โธปิดิกส์230 พฤศจิกายน 256113:30 น.ห้องประชุมศูนย์แพทย์ฯ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา230 พฤศจิกายน 256113:30 น.ห้องประชุมศูนย์แพทย์ฯ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
ศัลยศาสตร์230 พฤศจิกายน 256113:30 น.ห้องประชุมศูนย์แพทย์ฯ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
อายุรศาสตร์330 พฤศจิกายน 256113:30 น.ห้องประชุมศูนย์แพทย์ฯ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
12รพ.ชลบุรีL13กุมารเวชศาสตร์330 พฤศจิกายน 256108:00 น.ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเวชชลาศรม
ศัลยศาสตร์330 พฤศจิกายน 256108:00 น.ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเวชชลาศรม
ออร์โธปิดิกส์230 พฤศจิกายน 256108:00 น.ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเวชชลาศรม
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา230 พฤศจิกายน 256108:00 น.ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเวชชลาศรม
อายุรศาสตร์330 พฤศจิกายน 256108:00 น.ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเวชชลาศรม
13รพ.พระปกเกล้า จันทบุรีL13สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา230 พฤศจิกายน 256113:00 น.สำนักงานสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อาคารตึกคลอด
อายุรศาสตร์330 พฤศจิกายน 256113:00 น.สำนักงานภาควิชาอายุรศาสตร์ ชั้น 7 อาคารอายุรศาสตร์
ศัลยศาสตร์330 พฤศจิกายน 256113:00 น.สำนักงานภาควิชาศัลยศาสตร์ อาคารสำนักงานศัลยศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์230 พฤศจิกายน 256113:00 น.สำนักงานภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ชั้น 8 อาคารสัตมินทรฯ
กุมารเวชศาสตร์330 พฤศจิกายน 256113:00 น.สำนักงานภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ชั้น 8 อาคารสัตมินทรฯ
14รพ.พุทธชินราช พิษณุโลกL13ศัลยศาสตร์230 พฤศจิกายน 256108:30 น.08.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานศัลยกรรม ตึกรังสีและผ่าตัด ชั้น 5 และเวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้องแววมยุรา อาคารมหิดล ชั้น 2
อายุรศาสตร์330 พฤศจิกายน 256108:30 น.08.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานอายุรกรรม ตึกอายุรกรรมและสงฆ์อาพาธ ชั้น 1 และเวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้องแววมยุรา อาคารมหิดล ชั้น 2
ออร์โธปิดิกส์330 พฤศจิกายน 256108:30 น.08.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ ตึกศัลยกรรม ชั้น 3 และเวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้องแววมยุรา อาคารมหิดล ชั้น 2
กุมารเวชศาสตร์330 พฤศจิกายน 256108:30 น.08.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานกุมารเวชกรรม ตึกแม่และเด็ก ชั้น 2 และเวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้องแววมยุรา อาคารมหิดล ชั้น 2ก
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา230 พฤศจิกายน 256108:30 น.08.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม ตึกแม่และเด็ก ชั้น 1 และเวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้องแววมยุรา อาคารมหิดล ชั้น 2
15รพ.อุตรดิตถ์M11กุมารเวชศาสตร์23 ธันวาคม 256114:00 น.ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ฯ ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
อายุรศาสตร์33 ธันวาคม 256113:00 น.ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ฯ ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ออร์โธปิดิกส์13 ธันวาคม 256114:30 น.ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ฯ ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา23 ธันวาคม 256115:30 น.ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ฯ ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ศัลยศาสตร์33 ธันวาคม 256113:30 น.ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ฯ ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
16รพ.แพร่S9อายุรศาสตร์24 ธันวาคม 256109:00 น.อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ 54000
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา24 ธันวาคม 256109:00 น.อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ 54000
ศัลยศาสตร์24 ธันวาคม 256109:00 น.อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ 54000
กุมารเวชศาสตร์24 ธันวาคม 256109:00 น.อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ 54000
ออร์โธปิดิกส์14 ธันวาคม 256109:00 น.อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ 54000
17รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชS9ศัลยศาสตร์26 ธันวาคม 256114:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ออร์โธปิดิกส์16 ธันวาคม 256114:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา26 ธันวาคม 256114:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อายุรศาสตร์26 ธันวาคม 256114:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
กุมารเวชศาสตร์26 ธันวาคม 256114:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
18รพ.พิจิตรS9สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา23 ธันวาคม 256109:00 น.ห้องประชุมองค์กรแพทย์ อาคารหลวงปู่ทองดี รพ.พิจิตร
กุมารเวชศาสตร์23 ธันวาคม 256109:00 น.ห้องประชุมองค์กรแพทย์ อาคารหลวงปู่ทองดี รพ.พิจิตร
ศัลยศาสตร์23 ธันวาคม 256109:00 น.ห้องประชุมองค์กรแพทย์ อาคารหลวงปู่ทองดี รพ.พิจิตร
ออร์โธปิดิกส์13 ธันวาคม 256109:00 น.ห้องประชุมองค์กรแพทย์ อาคารหลวงปู่ทองดี รพ.พิจิตร
อายุรศาสตร์23 ธันวาคม 256109:00 น.ห้องประชุมองค์กรแพทย์ อาคารหลวงปู่ทองดี รพ.พิจิตร
19รพ.ลำปางL13สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา230 พฤศจิกายน 256109:00 น.อาคารเรียนรวมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง
ออร์โธปิดิกส์230 พฤศจิกายน 256109:00 น.อาคารเรียนรวมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง
กุมารเวชศาสตร์330 พฤศจิกายน 256109:00 น.อาคารเรียนรวมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง
ศัลยศาสตร์230 พฤศจิกายน 256109:00 น.อาคารเรียนรวมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง
อายุรศาสตร์430 พฤศจิกายน 256109:00 น.อาคารเรียนรวมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง
20รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์L13ออร์โธปิดิกส์230 พฤศจิกายน 256109:00 น.ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
อายุรศาสตร์330 พฤศจิกายน 256110:00 น.ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
ศัลยศาสตร์330 พฤศจิกายน 256110:00 น.ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา230 พฤศจิกายน 256110:00 น.ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
กุมารเวชศาสตร์330 พฤศจิกายน 256110:00 น.ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
21รพ.หาดใหญ่L13อายุรศาสตร์330 พฤศจิกายน 256109:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่
ศัลยศาสตร์330 พฤศจิกายน 256109:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่
ออร์โธปิดิกส์230 พฤศจิกายน 256109:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา230 พฤศจิกายน 256113:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่
กุมารเวชศาสตร์330 พฤศจิกายน 256109:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่
22รพ.บุรีรัมย์M11ศัลยศาสตร์26 ธันวาคม 256109:00 น.ห้องประชุมศูนย์แพทยฯ
ออร์โธปิดิกส์26 ธันวาคม 256109:00 น.ห้องประชุมศูนย์แพทยฯ
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา26 ธันวาคม 256109:00 น.ห้องประชุมศูนย์แพทยฯ
กุมารเวชศาสตร์26 ธันวาคม 256109:00 น.ห้องประชุมศูนย์แพทยฯ
อายุรศาสตร์36 ธันวาคม 256113:30 น.ห้องประชุมศูนย์แพทยฯ
23รพ.สุรินทร์M11ออร์โธปิดิกส์23 ธันวาคม 256109:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์
กุมารเวชศาสตร์23 ธันวาคม 256109:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา23 ธันวาคม 256109:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์
ศัลยศาสตร์33 ธันวาคม 256109:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์
อายุรศาสตร์23 ธันวาคม 256109:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์
24รพ.ชัยภูมิS9ออร์โธปิดิกส์13 ธันวาคม 256114:00 น.ชั้น 1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชัยภูมิ
กุมารเวชศาสตร์23 ธันวาคม 256114:00 น.ชั้น 1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชัยภูมิ
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา23 ธันวาคม 256114:00 น.ชั้น 1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชัยภูมิ
อายุรศาสตร์23 ธันวาคม 256114:00 น.ชั้น 1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชัยภูมิ
ศัลยศาสตร์23 ธันวาคม 256114:00 น.ชั้น 1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชัยภูมิ
25รพ.กาฬสินธุ์M11สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา23 ธันวาคม 256113:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
กุมารเวชศาสตร์24 ธันวาคม 256113:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ออร์โธปิดิกส์23 ธันวาคม 256113:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ศัลยศาสตร์24 ธันวาคม 256114:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
อายุรศาสตร์34 ธันวาคม 256113:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
26รพ.ร้อยเอ็ดM11สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา130 พฤศจิกายน 256109:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
กุมารเวชศาสตร์130 พฤศจิกายน 256109:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ออร์โธปิดิกส์230 พฤศจิกายน 256109:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ศัลยศาสตร์330 พฤศจิกายน 256109:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
อายุรศาสตร์430 พฤศจิกายน 256109:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
27รพ.ตรังS9ศัลยศาสตร์23 ธันวาคม 256113:00 น.ณ ห้องประชุมตึกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลตรัง
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา230 พฤศจิกายน 256114:00 น.ณ ห้องประชุมตึกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลตรัง
อายุรศาสตร์24 ธันวาคม 256113:30 น.ณ ห้องประชุมตึกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลตรัง
กุมารเวชศาสตร์230 พฤศจิกายน 256114:00 น.ณ ห้องประชุมตึกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลตรัง
ออร์โธปิดิกส์14 ธันวาคม 256113:00 น.ณ ห้องประชุมตึกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลตรัง
28รพ.วชิระภูเก็ตS9อายุรศาสตร์26 ธันวาคม 256112:00 น. 
ศัลยศาสตร์23 ธันวาคม 256113:30 น.ห้องประชุมศัลยกรรม
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา24 ธันวาคม 256112:00 น.* อาจเปลี่ยนแปลง เวลาสอบสัมภาษณ์
ออร์โธปิดิกส์13 ธันวาคม 256113:00 น.ห้องประชุมศูนย์แพทยฯ ชั้น1
กุมารเวชศาสตร์23 ธันวาคม 256112:00 น.ห้องประชุมกลุ่มงานกุมารเวชกรรม
29รพ.สงขลาS9ออร์โธปิดิกส์13 ธันวาคม 256113:30 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา13 ธันวาคม 256113:30 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา
ศัลยศาสตร์23 ธันวาคม 256113:30 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา
อายุรศาสตร์33 ธันวาคม 256113:30 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา
กุมารเวชศาสตร์23 ธันวาคม 256113:30 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา
30รพ.ศรีสะเกษS9ศัลยศาสตร์230 พฤศจิกายน 256114:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กุมารเวชศาสตร์24 ธันวาคม 256114:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ออร์โธปิดิกส์16 ธันวาคม 256114:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา230 พฤศจิกายน 256114:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
อายุรศาสตร์230 พฤศจิกายน 256114:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
31รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรS9สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา230 พฤศจิกายน 256113:30 น.ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
อายุรศาสตร์230 พฤศจิกายน 256113:30 น.ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ออร์โธปิดิกส์130 พฤศจิกายน 256113:30 น.ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
กุมารเวชศาสตร์230 พฤศจิกายน 256113:30 น.ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ศัลยศาสตร์230 พฤศจิกายน 256113:30 น.ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
32รพ.พะเยาS9อายุรศาสตร์24 ธันวาคม 256113:30 น.ห้อง Conference Room 7D อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา24 ธันวาคม 256113:30 น.ห้อง Conference Room 7D อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
กุมารเวชศาสตร์24 ธันวาคม 256113:30 น.ห้อง Conference Room 7D อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
ออร์โธปิดิกส์24 ธันวาคม 256113:30 น.ห้อง Conference Room 7D อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
ศัลยศาสตร์14 ธันวาคม 256113:30 น.ห้อง Conference Room 7D อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
33รพ.นครพิงค์S9ศัลยศาสตร์24 ธันวาคม 256108:30 น.ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ฯ ชั้น 1 รพ.นครพิงค์
อายุรศาสตร์24 ธันวาคม 256108:30 น.ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ฯ ชั้น 1 รพ.นครพิงค์
ออร์โธปิดิกส์24 ธันวาคม 256108:30 น.ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ฯ ชั้น 1 รพ.นครพิงค์
กุมารเวชศาสตร์24 ธันวาคม 256108:30 น.ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ฯ ชั้น 1 รพ.นครพิงค์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา14 ธันวาคม 256108:30 น.ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ฯ ชั้น 1 รพ.นครพิงค์
34รพ.ราชบุรีM11ศัลยศาสตร์36 ธันวาคม 256113:00 น.ห้องหัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม ตึกเมตตาฯ ชั้นที่1
อายุรศาสตร์230 พฤศจิกายน 256113:30 น.กลุ่มงานอายุรกรรม ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 3
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา230 พฤศจิกายน 256113:00 น.ห้องพักแพทย์กลุ่มงานสูติกรรมฯ ตึกเมตตาชั้น 3
กุมารเวชศาสตร์230 พฤศจิกายน 256110:00 น.ห้องประชุมกลุ่มงานกุมารเวชกรรม ตึกเจ้าฟ้าฯชั้น 2
ออร์โธปิดิกส์23 ธันวาคม 256114:00 น.ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ตึกกาญจนาภิเษก ชั้นที่ 1
35รพ.ยะลาS9อายุรศาสตร์26 ธันวาคม 256114:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรฯชั้น 2
ศัลยศาสตร์23 ธันวาคม 256113:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรฯชั้น 2
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา24 ธันวาคม 256114:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรฯชั้น 2
กุมารเวชศาสตร์130 พฤศจิกายน 256114:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรฯชั้น 2
ออร์โธปิดิกส์26 ธันวาคม 256110:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรฯชั้น 2