ตารางกำหนดวันสอบสัมภาษณ์

ลำดับศูนย์แพทย์ฯsizeโควตาทั้งหมดสาขาจำนวนโควตาวันที่เวลาสถานที่สอบสัมภาษณ์
1รพ.สรรพสิทธิประสงค์L7อายุรศาสตร์26 กุมภาพันธ์ 256209:00 น.ห้อง 201 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ออร์โธปิดิกส์16 กุมภาพันธ์ 256209:00 น.ห้อง 201 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ศัลยศาสตร์16 กุมภาพันธ์ 256209:00 น.ห้อง 201 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
กุมารเวชศาสตร์36 กุมภาพันธ์ 256209:00 น.ห้อง 201 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
2รพ.อุดรธานีM5ศัลยศาสตร์18 กุมภาพันธ์ 256213:30 น.ห้องประชุม 1 ศูนย์แพทย์
กุมารเวชศาสตร์28 กุมภาพันธ์ 256213:30 น.ห้องประชุม 1 ศูนย์แพทย์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา18 กุมภาพันธ์ 256213:30 น.ห้องประชุม 1 ศูนย์แพทย์
อายุรศาสตร์18 กุมภาพันธ์ 256213:30 น.ห้องประชุม 1 ศูนย์แพทย์
3รพ.มหาสารคามS6ออร์โธปิดิกส์214 กุมภาพันธ์ 256213:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา114 กุมภาพันธ์ 256213:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม
ศัลยศาสตร์114 กุมภาพันธ์ 256213:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม
อายุรศาสตร์114 กุมภาพันธ์ 256213:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม
กุมารเวชศาสตร์114 กุมภาพันธ์ 256213:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม
4รพ.สระบุรีM1กุมารเวชศาสตร์16 กุมภาพันธ์ 256208:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสระบุรี ชั้น1
5รพ.สุราษฎร์ธานีM8ออร์โธปิดิกส์27 กุมภาพันธ์ 256213:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
ศัลยศาสตร์26 กุมภาพันธ์ 256213:30 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
กุมารเวชศาสตร์211 กุมภาพันธ์ 256213:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
อายุรศาสตร์212 กุมภาพันธ์ 256213:00 น.ห้องประชุม 2 อาคาร Excellence
6รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์S8ออร์โธปิดิกส์27 กุมภาพันธ์ 256213:00 น.ห้องประชุม1 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
ศัลยศาสตร์26 กุมภาพันธ์ 256209:00 น.ห้องประชุม1 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
กุมารเวชศาสตร์16 กุมภาพันธ์ 256213:00 น.ห้องประชุม1 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา17 กุมภาพันธ์ 256209:00 น.ห้องประชุม1 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
อายุรศาสตร์28 กุมภาพันธ์ 256213:00 น.ห้องประชุม1 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
7รพ.พุทธโสธรM4กุมารเวชศาสตร์26 กุมภาพันธ์ 256210:00 น.สำนักงานองค์กรแพทย์ชั้น 1 อาคารเฉลิมพนะเกียรติ 60 ปี
ออร์โธปิดิกส์111 กุมภาพันธ์ 256209:00 น.สำนักงานองค์กรแพทย์ชั้น 1 อาคารเฉลิมพนะเกียรติ 60 ปี
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา114 กุมภาพันธ์ 256210:00 น.สำนักงานองค์กรแพทย์ชั้น 1 อาคารเฉลิมพนะเกียรติ 60 ปี
8รพ.สวรรค์ประชารักษ์M4กุมารเวชศาสตร์26 กุมภาพันธ์ 256214:00 น.ห้องพักแพทย์กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ ชั้น 2 ตึก 3
อายุรศาสตร์16 กุมภาพันธ์ 256214:00 น.ห้องพักแพทย์กลุ่มงานอายุรศาสตร์ ชั้น 5 ตึก 3
ศัลยศาสตร์16 กุมภาพันธ์ 256214:00 น.ห้องพักแพทย์กลุ่มงานศัลยศาสตร์ ชั้น 4 ตึก 3
9รพ.มหาราชนครศรีธรรมราชM11อายุรศาสตร์36 กุมภาพันธ์ 256213:30 น.ห้องประชุมศูนย์แพทย์ฯ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
ออร์โธปิดิกส์26 กุมภาพันธ์ 256213:30 น.ห้องประชุมศูนย์แพทย์ฯ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
ศัลยศาสตร์26 กุมภาพันธ์ 256213:30 น.ห้องประชุมศูนย์แพทย์ฯ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
กุมารเวชศาสตร์26 กุมภาพันธ์ 256213:30 น.ห้องประชุมศูนย์แพทย์ฯ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา26 กุมภาพันธ์ 256213:30 น.ห้องประชุมศูนย์แพทย์ฯ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
10รพ.ชลบุรีL1สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา16 กุมภาพันธ์ 256213:00 น.ห้องประชุมกลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
11รพ.พระปกเกล้า จันทบุรีL4สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา26 กุมภาพันธ์ 256213:00 น.สำนักงานสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ตึกคลอด
อายุรศาสตร์26 กุมภาพันธ์ 256213:00 น.สำนักงานภาควิชาอายุรศาสตร์ ชั้น 7 อาคารอายุรศาสตร์
12รพ.พุทธชินราช พิษณุโลกL1ศัลยศาสตร์16 กุมภาพันธ์ 256208:30 น.ห้องแววมยุรา อาคารมหิดล ชั้น 2 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
13รพ.อุตรดิตถ์M10อายุรศาสตร์38 กุมภาพันธ์ 256213:00 น.ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์แพทย์
ออร์โธปิดิกส์113 กุมภาพันธ์ 256213:00 น.ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์แพทย์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา113 กุมภาพันธ์ 256215:00 น.ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์แพทย์
ศัลยศาสตร์38 กุมภาพันธ์ 256214:00 น.ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์แพทย์
กุมารเวชศาสตร์213 กุมภาพันธ์ 256214:00 น.ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์แพทย์
14รพ.แพร่S8กุมารเวชศาสตร์28 กุมภาพันธ์ 256209:00 น.อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ 54000
อายุรศาสตร์28 กุมภาพันธ์ 256209:00 น.อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ 54000
ศัลยศาสตร์18 กุมภาพันธ์ 256209:00 น.อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ 54000
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา28 กุมภาพันธ์ 256209:00 น.อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ 54000
ออร์โธปิดิกส์18 กุมภาพันธ์ 256209:00 น.อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ 54000
15รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชS9อายุรศาสตร์28 กุมภาพันธ์ 256213:30 น.อาคารศูนย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ออร์โธปิดิกส์18 กุมภาพันธ์ 256213:30 น.อาคารศูนย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
กุมารเวชศาสตร์28 กุมภาพันธ์ 256213:30 น.อาคารศูนย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศัลยศาสตร์28 กุมภาพันธ์ 256213:30 น.อาคารศูนย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา28 กุมภาพันธ์ 256213:30 น.อาคารศูนย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
16รพ.พิจิตรS7อายุรศาสตร์314 กุมภาพันธ์ 256209:00 น.ห้องประชุมองค์กรแพทย์ อาคารหลวงปู่ทองดี รพ.พิจิตร
ศัลยศาสตร์214 กุมภาพันธ์ 256209:00 น.ห้องประชุมองค์กรแพทย์ อาคารหลวงปู่ทองดี รพ.พิจิตร
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา114 กุมภาพันธ์ 256209:00 น.ห้องประชุมองค์กรแพทย์ อาคารหลวงปู่ทองดี รพ.พิจิตร
กุมารเวชศาสตร์114 กุมภาพันธ์ 256209:00 น.ห้องประชุมองค์กรแพทย์ อาคารหลวงปู่ทองดี รพ.พิจิตร
17รพ.ลำปางL5สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา26 กุมภาพันธ์ 256208:30 น.ห้องเรียน ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง
ออร์โธปิดิกส์26 กุมภาพันธ์ 256208:30 น.ห้องเรียน ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง
กุมารเวชศาสตร์16 กุมภาพันธ์ 256208:30 น.ห้องเรียน ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง
18รพ.หาดใหญ่L3สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา111 กุมภาพันธ์ 256209:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่
กุมารเวชศาสตร์16 กุมภาพันธ์ 256213:30 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่
ออร์โธปิดิกส์16 กุมภาพันธ์ 256210:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่
19รพ.บุรีรัมย์M4ศัลยศาสตร์18 กุมภาพันธ์ 256213:30 น.ห้องประชุมรักสามัคคี อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
อายุรศาสตร์26 กุมภาพันธ์ 256209:00 น.ห้องประชุมรักสามัคคี ชั้น 5 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ออร์โธปิดิกส์17 กุมภาพันธ์ 256213:30 น.ห้องประชุมรักสามัคคี ชั้น 5 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
20รพ.สุรินทร์M7สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา111 กุมภาพันธ์ 256209:00 น.ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์
อายุรศาสตร์211 กุมภาพันธ์ 256209:00 น.ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์
ศัลยศาสตร์211 กุมภาพันธ์ 256209:00 น.ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์
ออร์โธปิดิกส์111 กุมภาพันธ์ 256209:00 น.ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์
กุมารเวชศาสตร์111 กุมภาพันธ์ 256209:00 น.ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์
21รพ.ชัยภูมิS9ศัลยศาสตร์213 กุมภาพันธ์ 256214:00 น.ชั้น 1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชัยภูมิ
ออร์โธปิดิกส์113 กุมภาพันธ์ 256214:00 น.ชั้น 1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชัยภูมิ
อายุรศาสตร์213 กุมภาพันธ์ 256214:00 น.ชั้น 1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชัยภูมิ
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา213 กุมภาพันธ์ 256214:00 น.ชั้น 1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชัยภูมิ
กุมารเวชศาสตร์213 กุมภาพันธ์ 256214:00 น.ชั้น 1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชัยภูมิ
22รพ.กาฬสินธุ์M11กุมารเวชศาสตร์25 กุมภาพันธ์ 256213:00 น.ห้องประชุมชั่น 1 ศูนย์เเพทย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ออร์โธปิดิกส์211 กุมภาพันธ์ 256213:00 น.ห้องประชุมชั่น 1 ศูนย์เเพทย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
อายุรศาสตร์35 กุมภาพันธ์ 256213:00 น.ห้องประชุมชั่น 1 ศูนย์เเพทย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา212 กุมภาพันธ์ 256213:00 น.ห้องประชุมชั่น 1 ศูนย์เเพทย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ศัลยศาสตร์28 กุมภาพันธ์ 256213:00 น.ห้องประชุมชั่น 1 ศูนย์เเพทย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
23รพ.ร้อยเอ็ดM7ออร์โธปิดิกส์26 กุมภาพันธ์ 256209:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
กุมารเวชศาสตร์16 กุมภาพันธ์ 256209:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา16 กุมภาพันธ์ 256209:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ศัลยศาสตร์16 กุมภาพันธ์ 256209:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
อายุรศาสตร์26 กุมภาพันธ์ 256209:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
24รพ.ตรังS7ศัลยศาสตร์211 กุมภาพันธ์ 256213:00 น.ณ ห้องประชุมตึกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลตรัง
อายุรศาสตร์212 กุมภาพันธ์ 256214:00 น.ณ ห้องประชุมตึกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลตรัง
ออร์โธปิดิกส์16 กุมภาพันธ์ 256211:00 น.ณ ห้องประชุมตึกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลตรัง
กุมารเวชศาสตร์18 กุมภาพันธ์ 256212:30 น.ณ ห้องประชุมตึกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลตรัง
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา111 กุมภาพันธ์ 256214:00 น.ณ ห้องประชุมตึกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลตรัง
25รพ.วชิระภูเก็ตS2สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา26 กุมภาพันธ์ 256210:00 น.ห้องพักแพทย์นารีเวช ตึกOPD ชั้น2
26รพ.สงขลาS5อายุรศาสตร์17 กุมภาพันธ์ 256212:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา
กุมารเวชศาสตร์17 กุมภาพันธ์ 256212:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา
ศัลยศาสตร์17 กุมภาพันธ์ 256212:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา
ออร์โธปิดิกส์17 กุมภาพันธ์ 256212:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา17 กุมภาพันธ์ 256212:00 น.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา
27รพ.ศรีสะเกษS9ศัลยศาสตร์27 กุมภาพันธ์ 256214:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา113 กุมภาพันธ์ 256214:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กุมารเวชศาสตร์26 กุมภาพันธ์ 256214:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ออร์โธปิดิกส์27 กุมภาพันธ์ 256214:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
อายุรศาสตร์214 กุมภาพันธ์ 256214:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
28รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรS2อายุรศาสตร์16 กุมภาพันธ์ 256213:30 น.ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ออร์โธปิดิกส์16 กุมภาพันธ์ 256213:30 น.ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
29รพ.พะเยาS6ศัลยศาสตร์112 กุมภาพันธ์ 256213:30 น.ห้อง Conference Room 7D อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
อายุรศาสตร์112 กุมภาพันธ์ 256213:30 น.ห้อง Conference Room 7D อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
กุมารเวชศาสตร์112 กุมภาพันธ์ 256213:30 น.ห้อง Conference Room 7D อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
ออร์โธปิดิกส์112 กุมภาพันธ์ 256213:30 น.ห้อง Conference Room 7D อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา212 กุมภาพันธ์ 256213:30 น.ห้อง Conference Room 7D อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
30รพ.ยะลาS7สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา114 กุมภาพันธ์ 256213:30 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรฯชั้น 2
อายุรศาสตร์26 กุมภาพันธ์ 256214:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรฯชั้น 2
ศัลยศาสตร์113 กุมภาพันธ์ 256213:00 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรฯชั้น 2
ออร์โธปิดิกส์213 กุมภาพันธ์ 256213:30 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรฯชั้น 2
กุมารเวชศาสตร์113 กุมภาพันธ์ 256213:30 น.อาคารศูนย์แพทยศาสตรฯชั้น 2